Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 35

***

Светът се извиваше около нас, звездите ни гледаха с алчните си очи и аз наистина се изкушавах да ги обърна и да им кажа да се чукат. Но дори и да си го помислех, те ни изплюха обратно и се появихме на тучен склон, планинска местност, която се разстилаше около нас в безкрайно зелено море.
Докато се появявахме, все още падахме, но порив на въздушната ми магия ни улови и изправи Кейлъб на крака, преди да освободи и мен, като и двамата се огледахме объркано в зеещото празно пространство, което ни заобикаляше.
– Тук няма нищо – промълви Кейлъб, като се обърна, за да разгледа дивия и непокътнат пейзаж, в който се намирахме.
Всичко тук беше наситено и ярко зелено, планините бяха обагрени в този цвят, а въздухът беше толкова свеж, че
вдишвайки го, имах чувството, че се събуждам по-пълноценно от седмици насам. Нямаше никакви пътища или пътеки, никакви признаци за жители, освен самотния орел, който забелязах да се рее в ниските облаци над главите ни. Въздухът беше гъст от влага, дъжд, който наближаваше или беше преминал наскоро, а тишината беше от онзи тежък, неумолим вид, който никога не бях познавала, докато растях в оживен град. Тук цареше спокойствие, неопетнено и неразрушено, просто естествено, безкрайно спокойствие, което успокояваше тялото ми по един чисто органичен начин.
– Там е езерото – посочих аз, привличайки вниманието на Кейлъб към неподвижната вода, която се разстилаше в купа между планините на гърба му.
Кейлъб се обърна, за да погледне към стоманеносивата шир, и заедно започнахме да вървим към нея, като ботушите ни стъпваха по пружиниращ мъх, докато следвахме невъзможно зеления склон надолу към мястото, където той се срещаше с ръба на водата.
Светът все още беше тук, хармонията обхващаше всяка частица от околния пейзаж по начин, който беше чужд и същевременно примамлив. Сякаш тук нямаше нищо друго освен самота и дива природа, този оазис на спокойствието, изгубен в един свят, за който знаех, че е изпълнен с войни и страдания.
Дори меките ни стъпки по мъхестата земя звучаха силно тук, а тишината се простираше между нас, докато я поддържахме, без да искаме да накърним спокойствието, което бяхме открили, с излишни думи.
Когато стигнахме до брега на езерото, пръстите на обувките ми хрущяха в чакъла с шистов цвят, който бележеше брега на водата.
Изминаха няколко удара на сърцето, но нищо не се случи, никой не дойде да ни поздрави по начина, по който Дарси ми беше описала, никой остров не седеше в центъра на водата, нито израстваше от дълбините на това огледално стъкло.
– Може би няма никой вкъщи – помисли си Кейлъб, наведе се, за да вземе парче шисти от земята, преди да го хвърли в езерото.
Камъкът прескочи пет пъти, вълничките се извиха след него, преди да потъне в ледените дълбини и да се изгуби.
Гледахме мълчаливо как вълните се разпространяват по повърхността, смущението беше зловещо на това твърде спокойно място и все пак нищо не се случваше.
– Аз съм Роксаня Вега – извиках аз, а силата на гласа ми наруши спокойствието. – Дъщеря на Дивия Крал и най-великата прорицателка на своето поколение. Искам да вляза в Библиотеката на изгубените.
Нищо не отговори на молбата ми освен ехото на собствения ми глас, което звучеше от планините, които ни заобикаляха, и аз въздъхнах.
– Да се връщаме ли? – Попита ме несигурно Кейлъб, но аз поклатих глава.
– Дойдох тук, за да посетя една шибана библиотека. И няма да си тръгна, докато не разгледам няколко книги.
Хванах ръката му и той не протестира, докато го теглех със себе си към езерото, въздушната магия ни обикаляше, докато се втурвахме право във водата, прокарвайки си път през нея с върха на въздушната стрела, която ни заобикаляше, и се спускахме под повърхността.
С едно движение на пръстите ми избухнаха огньове на Феникс, които се носеха през черната вода напред и осветяваха пътя ни към центъра на езерото, където знаех, че е скрита библиотеката.
– Какво ще стане, ако все още откажат да отворят вратата, когато я намерим? – Попита любопитно Кейлъб, но в гласа му нямаше загриженост.
– Тогава ще проникна вътре – отговорих с вдигане на рамене. – Отвъд точката на любезностите съм. Дарси има нужда от мен и единствената надежда да я намеря е заключена в тяхното скъпоценно светилище. Ако те не искат да ми помогнат за това, това ги прави мои врагове. А враговете ми имат неприятния навик да свършват като сажди.
– Дивачка – коментира той, а ъгълчето на устните му потрепна с одобрение.
– Каквото и да е необходимо.
Все по-дълбоко и по-дълбоко навлизахме в езерото, тежестта на водата над нас притискаше с невъзможна интензивност покрива на въздушния ми щит, но аз не се поколебах, а просто вкарвах повече енергия в него, за да го подсиля, докато вървяхме.
Светлината на сигналните ракети, които изстрелях пред нас, осветяваше ятата малки рибки, които се стрелкаха надалеч от нахлуването в подводното им царство, а люспите им проблясваха сребристо, докато бягаха.
– Виж. – Кейлъб дръпна брадичката си, за да привлече вниманието ми надясно, и аз останах неподвижна, когато забелязах няколко огромни безименни сенки, които кръжаха точно извън полезрението, а тинята на дъното на езерото се издуваше, за да прикрие телата им, докато се движеха.
Размахах пръсти към тях, огънят на Феникс падна далеч от нас в опит да ги освети, но тъмнината погълна пламъците, преди да успея да видя нещо повече от проблясък на люспи.
– Мислиш ли, че тези неща пазят библиотеката? – Попитах, а сърцето ми подскочи, когато огромно червено пипало се показа за секунда, преди да се изгуби от погледа в облака от тиня.
– Или просто са гладни – предположи Кейлъб, извади от колана си двойните кинжали и запали огъня, който беше проникнал в метала, подготвяйки се за атака.
Стиснах устни и се замислих за зверовете, които ни преследваха, преди да се отвърна от тях и да продължа към сърцето на езерото.
– Нека дойдат за нас, ако се осмеляват – предизвиках ги аз. – Бих се радвала на добър бой.
– Чувстваш се кръвожадена? – Попита Кейлъб, като също обърна гръб на съществата, следвайки моето темпо и вървейки редом с мен.
– Това е почти всичко, което чувствам сега – съгласих се аз.
Настъпи пауза, преди той да отговори, признание за човека, когото и двамата бяхме обичали и изгубили, пулсация в нашата реалност, която никога нямаше да се изглади.
– Добре.
Чувствах как чудовищата се приближават към нас, докато вървяхме, как очите им блуждаят по гръбнака ми, как ме преценяват, как ме преследват в тъмното, но не погледнах назад.
Не бях плячка, която да бъде преследвана, и трябваше да мисля, че те също знаят това, иначе досега щяха да са нападнали.
Все пак сетивата ми бяха нащрек за засада, а огънят във вените ми пулсираше в такт с ударите на сърцето ми и изпращаше адреналин в мен. Това усещане, стремежът към оцеляване, желанието да се бия, ми доставяше удоволствие. Това беше единственото нещо, което ми даваше да разбера, че изобщо искам да живея още, автоматичните реакции на тялото ми, което упорито се стремеше да продължи да се бори, дори ако вътрешно се чувствах така, сякаш се разпадам.
Бях толкова съсредоточена върху чудовищата, които ни преследваха в тъмното, че почти не забелязах как камъните и тинята на езерното дъно отстъпват място на твърдостта на скалата под ботушите ми.
Спрях неподвижно, погледнах надолу към каменния кръг, който ни заобикаляше, и си поех дъх, докато възприемах проблясващите съзвездия, които бяха издълбани в древно изглеждащо зодиакално колело със символ на слънцето в центъра му.
– Това ли е? – Попита Кейлъб, като също погледна надолу към него. – Вратата?
Устните ми се разтвориха, за да отговорят, но точно когато започнах да говоря, в задната част на въздушния ми щит се блъсна струя вода, атаката дойде толкова бързо и толкова силно, че магията ми почти се огъна под силата ѝ, когато тези огромни пипала се забиха в твърдата обвивка, която ни обгръщаше.
– Майната му – проклех, като се завъртях към чудовището, което се стрелна вдясно от нас, обикаляйки около нас в мъгла от тиня, която скриваше по-голямата част от огромното му тяло от погледа.
Извих ръката си назад, в ръката ми се оформи копие, докато земната ми магия се разпалваше, и аз го хвърлих към чудовището с вик на усилие, а острият връх проби въздушния ми щит, като позволих и най-малката дупка да го пробие само с тази цел.
Копието летеше вярно, но съществото се движеше с безбожна скорост, завиваше далеч от нас и избягваше атаката ми точно когато още един звучен удар се удари във въздушния ми щит отзад.
Завъртях се, а магията прокара път през центъра ми. Очите ми се разшириха при вида на гигантската зелена щипка, която се блъсна срещу стените на въздушната ми магия, а силата вибрираше и заплашваше да се изкриви при всеки остър удар, когато ни нападна и второ чудовище.
– Какви, по дяволите, са тези неща? – Изсъсках, а мускулите ми се свиха, докато се борех да ги задържа, хвърлих още сила в щита си и се подготвих, когато щипката отново се заби в него.
– В ъглите на този свят се крият всякакви чудовища – отвърна Кейлъб и обърна глава, за да погледне точно когато трето същество започна атаката си вляво от нас.
Блестящ златен рог – който изглеждаше така, сякаш би могъл да принадлежи на Пегас на Фаероидите – се заби в щита ми и звяр с тяло, подобно на акула, и уста, пълна със злобни, остри зъби, ни нападна свирепо. – Не си ли чела приказката за Йосиф и дългорогия ергут, когато си била малка?
– Кой, по дяволите, е Йосиф? – Изсъсках.
Нещото, за което предполагах, че е дългорог ергут, се отдалечи от нас в дълбините на водата. Все пак не бях толкова глупава, че да си мисля, че то се отказва от нас, и излях още повече магия в щита си точно когато забелязах проблясъка на този смъртоносен рог, който отново се обърна към нас.
– Йосиф е бил дете, което е тръгнало да търси съкровище в дълбините на тъмния басейн отвъд дома на семейството си – каза Кейлъб, като извърна очи към мен, сякаш трябва да знам това.
– Това някаква приказка ли е? – Попитах. – Дали си е сложил червената шапка и е победил това нещо, защото ако е така, ще съм ти благодарен да прескочиш до тази част и да ми дадеш няколко насоки.
– Червената шапчица е била орденска гадна убийца, която е убила баба си, когато е разбрала, че е върколак, а не Медуза, както е вярвала – каза Кейлъб, изглеждайки отвратен. – Знаем и вашите красиви малки смъртни версии на историите, но всички феи знаят, че нищо никога не е толкова просто, колкото изглежда.
Концентрацията ми отслабна при тази странна версия на историята, с която всеки смъртен е израснал, но отново се разсеях, когато клещовидното чудовище заби нокти в защитните ми механизми.
Щитът се развълнува и почти се срина под мощта на атаката, а аз проклех гръмогласно, докато изливах още магия в него, изстрелвайки позлатено с огън на феникс копие по пътя на чудовището, което го накара да отстъпи с писък на болка.
Дългорогият Ергут обаче не се уплаши и аз бях принудена да хвърля и двете си ръце в неговата посока, а невъзможно острият рог се заби в щита ми със силата на чук върху наковалня.
По щита ми се появиха пукнатини, през които нахлуваше езерна вода. Задъхах се и се борих да закърпя отново дупките, а ръката на Кейлъб намери моята, когато той също ми предложи силата си.
Мигновено свалих менталните си щитове, ревящият прилив на магията му се втурна в мен като заряда на някакъв могъщ звяр, а щитът, който ни защитаваше, заблестя, тъй като беше подсилен.
– Добре тогава, кажи ми как Йосиф уби Дългорогата твар – изсъсках аз, а в свободната ми ръка се оформи още едно копие, докато въртях глава, за да потърся другите чудовища в мрака, който ни заобикаляше.
– Не го е направил – каза Кейлъб, като се намръщи към мен. – Намерил е пещерата му, откраднал е едно от яйцата му и когато Дългорогият Ергут го открил, го разкъсал и погълнал парчетата. Семейството му така и не разбрало какво се е случило с него, а поуката от историята била никога да не навлизаш в тъмните места на този свят, без да си подготвен за зверовете, които дебнат там.
Зяпнах го, магията ми вибрираше, когато пипалата се забиха в щита ми отзад, а третият звяр ни напомни, че той също е все още тук.
– Каква, по дяволите, детска история е това?
– Единствената, която има значение – отговори той с вдигане на рамене. – Какво очакваше? Щастлив край?
– Да, очаквах щастлив край – изръмжах аз. – Очаквах приказка, в която звярът е победен, съкровището е взето и всички живеят щастливо до края на дните си.
Кейлъб се разсмя безмилостно.
– Предлагам ти да спреш да вярваш в подобни глупости, принцесо – каза той, гласът му беше нисък и груб. – Приказките на феите не са такива. Краят им винаги е жесток и кървав и никой не си тръгва невредим от тях. Особено главните герои.
Очите ми отново се насочиха към чудовищата около нас, а силата ми заплашваше да се разклати във всеки един момент, като в такъв случай ни очакваше жестока съдба.
– Е, майната му – изсъсках аз. – Сражавам се на страната на „Имало едно време“ и ще си тръгна оттук като герой, точно както обещават историите за смъртни.
– Късмет с това – изхърка Кейлъб и аз приех това като предизвикателство, като използвах магията си и се приготвих да му покажа какво точно имам предвид.
С ъгълчето на окото ми огромните пипала се отдръпнаха, подготвяйки се за нов удар, точно когато Дългорогият Ергут отново ни нападна.
В мига, в който удари, аз изхвърлих въздушната си магия, разширих щита си, за да обхване и двамата в него, а от нещото, което приличаше на гигантски калмар, се изтръгна див писък на паника, когато то се срина в безводната местност, а пипалата му се размахаха бясно и почти събориха Кейлъб от краката му.
Той реагира бързо, заобиколи го, преди да скочи към главата му, а пламтящите кинжали в ръцете му бяха подготвени за смъртоносен удар, тъй като фокусът ми беше откраднат от Дългорогия Ергут.
Нещото беше отвратително, без да го предпазва саванът от тинята на езерното дъно, а огромната му уста скърцаше диво, докато се опитваше да изхвърли тялото си към мен и да ме погълне цялата.
Предложих на чудовището дивашка усмивка, като пренебрегнах удара на тежестта в далечния край на щита ми от гигантския рак и хвърлих още едно копие в ръката си, докато тичах към него, а погледът ми се спря на едното, луковично око от тази страна на рогатата му глава.
Изпуснах рев от дробовете си, когато изстрелях копието с цялата си сила, хвърлих го право в окото и го последвах с огнена магия, насочена към мозъка му.
Но вместо да пронижа плътта на очната ябълка на съществото, с шок наблюдавах как сребристият, непрозрачен клепач се счупи върху окото половин удар на сърцето, преди копието да успее да влезе в контакт с него.
Дори заостреното острие на оръжието ми нямаше никакъв шанс срещу това, от което беше направен клепачът, и аз проклех, когато той отскочи, а огненото кълбо, което бях изпратила след него, се разнесе по люспестата му кожа и също угасна.
Единственото нещо, което атаката ми сякаш постигна, беше да вбеся чудовището и бях принудена да се обърна и да избягам, когато то се хвърли с тежестта си към мен, а огромното му тяло се заби в калното езерно дъно точно на мястото, където току-що бях.
Докато продължавах да тичам, хвърлях в ръцете си ледени остриета едно след друго към чудовището с надеждата да го спра, макар че прорезите, които те правеха в люспестата му кожа, сякаш не го нараняваха.
С прилив на енергия крилете ми се освободиха от гърба ми, огънят изригна по тялото ми и аз се издигнах към по-високите части на въздушния ни джоб под езерото, издигайки се над пипаловидното калмарче точно когато то успя да омотае Кейлъб в един от змиевидните си придатъци.
Хвърлих огнен взрив на феникс към крайника и калмарът изкрещя, когато бе принуден да го освободи.
Кейлъб мигновено се възползва от шанса, който му бях дала, и със светкавична скорост и вихър на пламтящите си остриета разряза корема на съществото, синьозелената кръв се разпръсна по калното езерно дъно, докато то ревеше от мъка.
Ударих силно с криле, летейки към самия връх на въздушния си щит, и погледнах назад през рамо, когато усетих, че Дългорогият ергут се втурва след мен, а въздухът се размества, докато той издига тялото си нагоре като акула, която се хвърля на брега в търсене на храна.
Разперих широко ръце, главата ми падна назад, като прибрах здраво крилата си и се преобърнах назад, горещият дъх на чудовището облиза гръбнака ми, а челюстите му се затвориха съвсем близо до петите ми.
Спуснах се надолу, въздухът се втурна зад мен, за да ме накара да се движа по-бързо, а аз извадих меча си и се спуснах към гърба на чудовището.
Дългорогият ергут изпищя, когато се приземих върху него, краката ми се подхлъзнаха по мокрите му люспи, но аз се задържах на краката си и забих меча си в гръбнака му с рев на усилие.
Съществото се мяташе и ревеше, докато мечът ми се забиваше в него до самата дръжка, а сивкавата му кръв се разливаше по ръцете ми, което още повече затрудняваше задържането на позицията ми.
Размахах пламтящите си криле, за да ми помогнат да балансирам, пулсът ми гръмна, докато адреналинът се вливаше в мен и аз се изгубих в това усещане. Борбата за живота ми ме събуди и накара всичко да изглежда много по-остро, отколкото беше от момента, в който светът ми се беше взривил, а хората, които обичах най-много в този мой прокълнат от звездите живот, бяха загубени за мен.
Стиснах зъби и изкривих меча си надясно, чудовището изкрещя с оглушителна окончателност, докато тялото му се скова, а после се отпусна под мен.
Отскочих, когато то започна да пада на една страна, ударих криле, за да се издигна отново във въздуха, и изтръгнах меча си в пръски кръв. Той падна на тинята на дъното на езерото, като най-накрая се освободи от бруталното съществуване, което си беше присвоил.
Изпуснах злобен смях, прокарах ръка по лицето си, за да изчистя кръвта от очите си, и се обърнах да видя как се справя Кейлъб с гигантския калмар.
Но когато погледът ми попадна върху него, все още водещ яростна битка със съществото, открих, че едно огромно пипало ме връхлита, а смукателите по ръба му пулсираха, докато се стрелкаха във въздуха право към мен.
Засмуках рязко дъх и вдигнах ръце, за да се предпазя, но не бях достатъчно бърза и цялата сила на чудовищния крайник се сблъска с мен достатъчно силно, за да изтръгне въздуха от дробовете ми и да ме изпрати в полет.
Захвърлих се през откритото пространство и прогоних крилата си, а очите ми се разшириха от страх, когато ръбът на въздушния ми щит се очерта пред мен твърд като тухлена стена.
Изкрещях от ужас, изхвърлих ръка и щитът помръкна от съществуване по-малко от секунда, преди да се слескам по него като убиец на пътя.
Разбих се в мътната вода на езерото, а писъкът ми се превърна в поток от мехурчета, които се устремиха към далечната повърхност.
Ритах силно, опитвайки се да се обърна, докато губех всякакво чувство за ориентация, и единственият звук, който чувах, беше блъскането на собствения ми пулс в тъпанчетата ми.
Разперих широко пръстите си и от тях избухнаха искри, които осветиха тъмната вода пред мен. Ракообразното същество се хвърли към мен, а клюмналата му уста се разтвори и заблестя с остри като бръснач зъби.
Ужасът ме връхлетя, тази уста беше достатъчно широка, за да ме погълне цялата, движеше се толкова бързо, че не можех да направя нищо повече от това да се размърдам, преди зъбите да се затворят около мен и да бъда въвлечен в челюстите на звяра.
В продължение на три ужасяващи секунди бях замръзнала, ръцете ми се бяха свили около главата, крайниците ми бяха прибрани плътно до гърдите, докато чаках краят ми да ме застигне, преди да осъзная, че все още не е дошъл.
Бях приклекнала върху дебел, бухнал език, редици от безкрайни зъби ме заобикаляха, а в гърлото му започваше да се чува блъскащ, клатушкащ се звук. Може и да дишах за момента, но имах ужасяващото усещане, че смъртта бързо наближава, тъй като се оказах в капан в клетката на устата му.
Песента на моя Феникс бръмчеше във вените ми, огънят се запалваше в дълбините на душата ми и изгаряше направо в мен, докато плътта ми не започна да свети от силата му, всяка капка от магията ми и дарбите на Ордена се втурнаха да ми помагат. Зъбите и езикът на устата на рака се осветиха около мен, чудовището започна да дъвче, докато ме подтикваше към тези тракащи зъби.
От мен избухна светкавица от ослепителна светлина и аз нямах друг избор, освен да затворя очи срещу нея, огънят разцъфна в експлозия от червено и синьо, когато позволих на всяка капка от силата ми да избухне от мен наведнъж.
За един миг водата се разтвори и се възцари тишина, когато отворих очи и погледнах нагоре към небето, което зърнах между водните стени, принудени да се разделят под интензивността на огъня ми.
Вдишах отчаяно, очите ми се разшириха, когато възприех буците окървавено месо от рак, които се спускаха обратно към мен, точно когато водата в езерото се втурна обратно, за да запълни празнотата, създадена от моя огън.
Водата се сблъска с мен, подхвърляйки ме през дълбините си толкова бързо, че загубих всякаква надежда да разбера кой е пътят нагоре, а спомените за замръзнал плувен басейн се прокраднаха в съзнанието ми за няколко безнадеждни секунди.
Мислех си за него, за мъжа, за когото не ми беше позволено да мисля, за онзи, когото мразех толкова много, толкова много и когото в крайна сметка бях обикнала толкова силно, че загубата му ме беше унищожила напълно. Споменът за него беше като изгаряне, което не се лекуваше, болката от него беше постоянна и избухваше в агония без почти никаква провокация. Открадна дъха ми, открадна способността ми да продължа и не ми остави нищо друго освен желанието да потуша огъня, който го беше предизвикал, преди сама да се насоча към пламъците и да ги помоля да сложат край и на мен.
Може би това беше съдбата ми, да умра тук, в замръзналата вода, както можех да направя толкова много пъти преди, първо, когато колата катастрофира с мен в капан в нея, и после, когато той ме затвори в онзи басейн. Нямаше ли да е много по-лесно, ако сега просто се предадох на тази съдба?
Гърбът ми се удари в нещо твърдо и грубо, ръката ми инстинктивно се изтръгна, за да се хване за каменната могила, която лежеше на дъното на езерото, някаква малка част от мен все още се бореше въпреки отчаяния, болезнен ход на мислите ми.
Вибрация отекна в камъка, докато се придържах към него, главата ми се обърна, за да го погледна, точно когато той се разтвори, в него се появи врата и един познат мъж се протегна и ме хвана за ръката.
Русите къдрици на Кейлъб бяха залепнали за скалпа му, по лицето му капеше вода, а на чертите му се бе настанила твърда гримаса, докато ме дърпаше в джоба с въздух, който бе успял да улови на дъното на езерото със земната си магия.
Паднах на колене, когато той отново ни запечата в малкото пространство, а водата се стичаше по ръцете ми, докато аз кашлях и треперех в краката му.
– Щастливо до края на дните си – промълви той и това беше толкова шибано смешно, че се разсмях.
Ето ме тук, това съкрушено, жестоко нещо, принцеса без корона, която ловува за изгубено момиче на края на света, докато чудовища се опитват да ме изядат и всяка надежда е наистина изгубена, но въпреки това се боря да живея още един ден. Вечно борейки се, наранявайки се и надявайки се, че това може да е просто една неравност по пътя, една агония, която трябваше да изтърпя преди края. Но какъв край би могъл да има, който да ми предложи някаква светлина сега?
Земята се разтресе под мен и аз примижах на слабата светлина на пламъка, който Кейлъб беше изковал, за да се виждаме. Потопеният остров, увенчан със струпване на зодиакални камъни, лежеше навсякъде около мен под стъпалата вода, в които коленичих.
Стомахът ми се сви, когато земята започна да се издига, усещането не беше по-различно от това да се намираш в асансьор. Пробихме се през повърхността на езерото и зодиакалното колело под нас се закова на място в центъра на острова, студеният въздух ни обгърна и аз освободих въздушния си щит, взирайки се в облачното небе.
Кейлъб ми предложи меча ми и аз го взех от него, без да успея да събера сили да го попитам как го е намерил сред този хаос.
– Убих гигантския калмар – каза той с тих глас. – Но мисля, че може би ще ме победиш с две чудовища срещу едно, скъпа.
– Звучи като доста добър край на една история, ако някога съм чувала такъв – казах, докато седях на краката си и се опитвах да забавя бясното биене на сърцето си. – Освен ако, разбира се, не сме на път да бъдем изядени от това, което кара земята да се движи под нас.
– Не – отвърна Кейлъб, като поклати глава на една страна, докато използваше дарбите си, за да се заслуша в нещо извън обсега на слуха ми. – Мога да чуя хората да си говорят. Мисля, че току-що намерихме вратата към библиотеката.

Назад към част 34                                                       Напред към част 36

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!