Т.О. СМИТ – Открадната красота ЧАСТ 23

* ДЖЕЙМС *

Погледнах през бюрото си към Джема. Тя се въртеше неудобно на мястото си. Винаги бях знаел, че Джема си пада по мен, така че това, че е в края на гнева ми, я караше да се чувства изключително неудобно, тъй като единственото, което искаше да прави, беше да ми угажда.
А точно сега бях изключително недоволен.
– Мислех, че съм ти дал строги инструкции да се увериш, че играта с ножове е премахната от моя проклет клуб? – Избухнах.
Тя помръдна.
– Дадох, сър. Проведох среща с всички доминанти и дори разговарях с всеки подчинен поотделно.
Хвърлих местния вестник на бюрото. Той се плъзна и се удари в пода от другата страна.
– Вдигни го и погледни първата страница – изръмжах и аз.
Тя нервно посегна и грабна вестника, а очите ѝ се разшириха от ужас. Моят клуб беше на първа страница със снимката на вече починалата жена и на мъжа, който я е убил.
– Аз… не знаех – прошепна тя с ужас.
Блъснах ръцете си върху бюрото. Тя подскочи от страх, а очите ѝ се насочиха към моите.
– Махни очите си от лицето ми! – Изръмжах и. Тя заби очи към пода. – Направи го, Джема – изръмжах аз. – Ако някой реши да не те слуша, свържи се с Ейдриън. Той ще ми съобщи и аз, по дяволите, ще се погрижа за това. – Насочих пръст към нея. – По-добре ги предупреди, Джема – обърнах се към нея. – Свободна си.
Слушах я, докато излизаше от стаята, и щом затвори вратата след себе си, аз също тръгнах, като се отправих нагоре по стълбите към моята стая. Емалин четеше книга на телефона си, когато влязох в стаята, но вдигна поглед при влизането ми.
Веднага остави телефона си настрана и се изправи, като лесно долови настроението ми.
– Хайде – нежно ме подкани тя, като хвана ръката ми в своята и ме издърпа обратно от стаята.
– Мъничка, аз наистина искам да съм далеч от всички… – Казах ѝ, мислейки, че ме дърпа обратно надолу по стълбите, където знаех, че ще има хора.
– И ти ще бъдеш – каза ми тя. Тя ме поведе нагоре по коридора и извади от джоба си ключа за стаята за игра, като го вкара в ключалката. – Просто изглеждаш така, сякаш можеш сериозно да се възползваш от един сеанс.
Хванах главата ѝ отстрани и притиснах устни към слепоочието ѝ, като ги задържах там за момент.
– Нямам представа какво, по дяволите, съм направил, за да те заслужа – казах тихо. Наистина не знаех, но бях адски доволен, че я имам.
Тя се наведе и целуна долната част на челюстта ми.
– Ти се грижиш за мен и ме обичаш, Джеймс. Това ми е достатъчно. – Тя бутна вратата и влезе вътре.
Ебаси, харесваше ми колко обикновена жена беше тя.
След като затворих и заключих вратата зад себе си, тя издърпа ризата си през главата и се измъкна от дънките. Бавно свалих собствените си дрехи, като гледах как тя оголва тялото си пред мен, преди да падне на колене в подчинена позиция, а очите ѝ бяха насочени към мен.
Тя можеше да коленичи под мен, но никога не беше под мен.
– На леглото – наредих аз. – Гръдният кош е изправен до матрака, краката са разтворени.
– Да, сър. – Тя послушно се изправи на крака и се придвижи до леглото, заемайки позицията, която ѝ казах. Грабнах чифт кожени белезници и издърпах ръцете ѝ зад гърба, като ги закопчах заедно. След това взех един разпъвач и го поставих между краката ѝ, като я принудих да ги държи разделени. Тялото ѝ трепереше. Прекарах ръката си по гърба ѝ, успокоявайки нервите ѝ.
– Каква е твоята безопасна дума? – Попитах я.
– Лилаво, господине – веднага отговори тя.
Прокарах пръсти по гръбнака ѝ.
– Добро момиче – похвалих я. Тя прехапа долната си устна. – Ако достигнеш лимита си, какво ще кажеш?
– Лилаво, господине.
Притиснах целувка към дясната буза на дупето ѝ, преди да се преместя от леглото и да взема превръзка за очи, като я поставих върху очите ѝ и я завързах зад главата. Тя облиза устни, а тялото ѝ трепереше от очакване.
Нямаше представа колко много приличаше на шибана богиня в този момент. Може и да беше напълно на моя милост, но тази жена ме беше вързала за себе си. Може би изглеждаше, че аз държа всичко под контрол, но наистина тя държеше цялата власт тук.
Взех бутилка с лубрикант и анални мъниста, а на лицето ми се появи малка усмивка. Исках да я чуя да крещи толкова силно, че гласът ѝ да се разнесе отвъд тези четири стени.
Тя изтръпна от шок, когато започнах да втривам лубрикант в задника ѝ. Прехапа устни, а от тях се отрони лек стон. Наведох се над нея, като позволих на члена си да се удари в клитора ѝ, докато го правех. Тя изстена по-силно. Ебаси, харесваше ми колко е шумна. Това беше най-секси шибаното нещо в историята.
– Харесва ли ти играта с дупето, малката?
– Да, господине – изстена тя. От устните ѝ се изплъзна въздишка, когато плъзнах палеца си в малкото ѝ стегнато дупе – едва-едва. – О, мамка му – издиша тя.
Боже, беше толкова шибано гореща – толкова шибано секси – и дори не го осъзнаваше.
Хванах аналните топчета и бавно ги вкарах в дупето ѝ, като слушах задъханите ѝ малки стонове, докато го правех, наслаждавайки се на всеки звук, който извличах от тези съвършени устни.
– Това ще бъде адски грубо, малката – предупредих я аз. – Няма да слушам молбите ти. Ще приемеш това като съвършено малко момиченце. Ако наистина е твърде много за теб, ще кажеш безопасната си дума – напомних ѝ.
– Да, сър.
Бавно се плъзнах в нея отзад, като ѝ позволих да свикне както с мен, така и с аналните топчета в дупето ѝ. След като се настаних напълно в нея, се измъкнах и продължих да я чукам здраво. Ръцете ѝ се свиха зад гърба, а телата и на двамата бързо се покриха с пот.
Хванах косата ѝ в ръка и дръпнах главата ѝ назад, чукайки я толкова силно, че таблата ми се удари силно в стената, вероятно правейки вдлъбнатина в нея.
– Господине, моля – извика тя, тялото ѝ се тресеше под мен, тялото ѝ беше толкова хлъзгаво от пот, че ми беше трудно да я хвана. – О, Боже, не мисля, че мога да свърша отново.
– Ще свършиш – изръмжах точно когато стегнатите ѝ стени пулсираха около мен и тя изкрещя. – Още много пъти – обещах.
Тя изхлипа, а тялото ѝ падна напред. Последвах я надолу и хванах бузата на дупето ѝ в ръката си, а от гърлото ми се изплъзна тих стон, когато стените ѝ отново се стегнаха около члена ми.
– Господине, моля ви – изпъшка тя. Потта се плъзна от линията на косата ѝ. – Не мога.
Спуснах устни към ухото ѝ.
– Какво ти казах? – Изръмжах.
Тя си пое дълбоко дъх.
– Лилаво – прошепна тя.
Веднага спрях и се измъкнах от нея. Измъкнах аналните топчета от дупето ѝ, паниката дращеше в гърлото ми.
Бях я тласнал твърде далеч. Никога не съм искал да я принуждавам да използва безопасната си дума. Не съм си и помислял, че наистина ще я тласна до предела на възможностите ѝ.
Бързо свалих белезниците и разпъвача от нея, преди да я издърпам в ръцете си, притискайки я плътно до себе си.
-Толкова ми е кофти – прошепнах в косата ѝ.
Тя си пое дълбоко дъх.
– Това не е твоя вина. Болеше ме.
Вдигнах я на ръце и я занесох в банята, като я поставих на плота. Сложих лицето ѝ в ръцете си и притиснах устните ѝ с целувка.
– Ще ни напълня вана – казах ѝ, отчаян да се погрижа за нея, след като я бях тласнал твърде далеч. Прокарах палците си по бузите ѝ. – Добре ли си?
Тя кимна. Вдигна ръка и ме погали по бузата, а ръката ѝ все още трепереше от последиците на толкова много оргазми.
– Това не беше твоя грешка, Джеймс – опита се да ме успокои тя, но не се получи. – Понякога сексът е болезнен. Не е по твоя вина.
Намръщих се на нея.
– Сексът не трябва да е болезнен, Емалин – не до такава степен, че да се налага да използваш безопасната си дума.
Допрях устни до челото ѝ и се отдръпнах. Нещо червено на бедрата ѝ привлече вниманието ми и аз погледнах надолу, като си поех рязко дъх. Тя кървеше – много повече, отколкото беше нормално.
С всичко, което се случваше напоследък, бях забравил да ѝ уредя среща с акушер-гинеколог, но вече нямаше да забравям. Веднага щом излязохме от тази стая, се обаждам, за да и насроча първата свободна среща.
– Ебаси, малката – издишах ужасено. Бях прекалено груб, по дяволите. Тя проследи погледа ми и само ми вдигна рамене.
– Нормално е – каза ми тя, без изобщо да звучи притеснена.
Стиснах челюстта си. Това нещо не беше нормално. Зацапването след секс беше нормално. Цялото това кървене – болката? Това нещо не беше нормално.
– Откога имаш това – кървене след секс? – Попитах.
Тя въздъхна.
– От години, Джеймс. Това е нормално за мен – опита се да подчертае тя, но аз нямах желание да се занимавам с тези глупости.
– Емалин, това не е шибано нормално – изригнах и, изнервяйки се, а в главата ми звучеше последният ни разговор.
„Ще ти запиша час за посещение при лекар. Това не е нормално. Почти на сто процента съм сигурен, че имаш скрит здравословен проблем, и няма да рискувам“.
Тя се намръщи срещу мен, като също се вбеси.
– Нямам нужда от лекар, Джеймс. Казвам ти – това е нормално. Винаги е било така за мен. Ако сексът е прекалено груб, кървя.
Поклатих глава.
– Това не подлежи на обсъждане, малката. Ще отидеш на лекар и това е окончателно.
– Моето тяло – гневно отвърна тя, а красивите ѝ кафяви очи горяха от гняв, който ме изненада, подхрани гнева ми и ме накара да я искам отново и отново наведнъж.
– Моята жена! – Отвърнах и с вик. Закачих пръста си за яката ѝ и дръпнах лицето ѝ по-близо до моето. – Аз ти поставих своята яка, малка. Запомни това – предупредих я аз. Тя присви очи към мен. – Няма да рискувам със здравето ти. Ако не искаш да се вслушаш в проклетото си гадже, приеми шибаната заповед от твоя господар.
Пуснах я.
– Прибери се – наредих аз.
Изхвръкнах от банята и бързо нахлузих панталоните си, като се втурнах към стаята ни, за да взема бърз душ и да се върна в офиса си.
Толкова ми беше писнало от нейния отказ да се грижи за себе си. Всеки път, когато се появеше нещо сериозно около нея, тя не искаше да се занимава с него. Дори Джексън ми беше казал, че когато е започнала да изпитва болки в корема, е трябвало да я принуди да слезе долу, за да отиде на лекар.
Стискайки зъби, се изкъпах за рекордно кратко време и нахлузих чифт избледнели дънки и обикновена черна тениска, като заедно с това грабнах коженото си яке.
Мразех, че трябва да извадя картата „дом“ на Емалин, но, по дяволите, тя имаше начини да ме вбеси, когато ставаше въпрос за здравето ѝ. Дори когато преди няколко седмици бях забелязал кървенето в банята на долния етаж, тя се беше опитала да го отмине.
Извадих телефона от джоба си, докато се разхождах по коридора, насочвайки се надолу по стълбите към кабинета си. Бях и назначил среща и това беше всичко. По дяволите с това, което тя искаше. Нямаше да я оставя да пренебрегва здравето си повече.

~*~*~

 

 

* ЕМАЛИН *

Беше два часа сутринта, а Джеймс все още не беше дошъл в леглото. Мръщех се на телефона си и се чудех дали да му пиша или не. Мразех да ми е ядосан, но кървенето наистина беше нормално за мен. Не си спомнях някога да не съм кървяла след груб секс, не си спомнях кога такъв груб секс не е причинявал болка.
С въздишка се измъкнах от леглото и обух краката си в домашните си чехли. Взех халата си от куката на задната врата на спалнята и го увих около себе си, като завързах колана на кръста си. Когато отворих вратата, Джаксън ме погледна.
– Знаеш ли къде е Джеймс? – Попитах го Тихо.
– В кабинета му – тихо отговори той.
Обърнах се и тръгнах по коридора към стълбите. Щом се озовах на второто ниво, охранителят му ми кимна веднъж за поздрав.
– Каза ни да те пуснем, ако слезеш долу – тихо заговори пазачът, докато ми отваряше вратата. – Господине – каза той в поздрав на Джексън.
Промъкнах се вътре в офиса. Единствената светлина в помещението идваше от открехнатата завеса, а луната обливаше стаята в меко, бяло сияние. Джеймс беше на дивана с една ръка, преметната през корема му, а другата ръка беше зад главата му. Краката му бяха кръстосани в глезените, а обувките му дори не бяха свалени от краката му.
Сълзите горяха в очите ми, докато бавно се придвижвах напред. Легнах на дивана до него, като опрях глава на гърдите му, докато увивах ръка през кръста му. Една сълза се плъзна по бузата ми.
– Съжалявам – прошепнах, като гласът ми едва се чуваше в собствените ми уши.
Джеймс мълчаливо се претърколи и ме обгърна с ръце, запълвайки онази празнота в гърдите ми, която усещах при отсъствието му. Той допря устните си до челото ми.
– И на мен ми е жал, мъничка – каза той тихо. – Почини си малко. След малко ще те пренеса в леглото.
– Ще останеш ли с мен?- Попитах го, докато стисках ръката си в коженото му яке.
Той кимна.
– Ще остана, мила. – Той натисна още една целувка в горната част на главата ми. – А сега почивай. Знам, че не си спала изобщо.
Оставих очите си да се затворят, като най-накрая се почувствах добре, след като той отново ме държеше.

Назад към част 22                                                                   Напред към част 24

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!