Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 7

ДАРСИ

Одарих с лакът наследника, който не ми позволяваше да помогна на
сестра ми, гледайки към стаята за всеки, който може да помогне.
– Пусни ме – изръмжах.
Звярът продължи да смуче врата на Тори като пълен изрод, а тя се
мъчеше диво да го отблъсне. Успях да извия китката си от хватката на
Макс и опрях дланта си в гърдите му в гняв. Поток от сила се разби през
бариерите на кожата ми и въздушна буря го накара да прелети над
главите на препълнения салон и да се удари в задната стена.
Сърцето ми се превърна в твърда, не размразяваща се буца лед.
Кейлъб освободи Тори и всички се взираха шокирани в това, което
бях направила. Погледнах ръцете си, които започваха да треперят,
когато истината за сегашното ни положение най-накрая ме връхлетя.
Можех да правя магии. Истински магии в реалния живот. И току-що ги
използвах, за да хвърля този тип двеста паунда през стаята.
И несъмнено го вбесих много силно.
О мамка му.
– Ще съжаляваш за това – каза Дариус хладнокръвно, свивайки
мускули. Дългокосият, Сет с гравирана като от камък челюст, се усмихна
на хаоса който създадох.
Тори бутна Кейлъб назад, стиснала врата си, докато залиташе към
мен.
– Какво, по дяволите, става с теб, психо!? – озъби се тя и Кейлъб
започна да се смее. Няколко момичета наблизо се изкикотиха, сякаш
бяха развеселени, като хвърлиха с надежда поглед към Кейлъб за
малко внимание. Всички феи ли хапеха хора? Що за луд вид са те?
– Добре ли си? – попитах Тори, докато тя оглеждаше изцапаните си с
кръв пръсти. Тя кимна сковано, гордостта и явно беше наранена повече
от нея.
Погледнах към учителите в задната част на стаята, намерих Орион и
открих, че той е единственият, който ни обръща внимание. Дива злоба
озари очите ми и ярост потече във вените ми като магма. Той сериозно
ли гледа спокойно това в момента? Той трябва да е учител!
Макс се появи отново, запретвайки ръкави, докато се носеше през
тълпата като тропащ носорог.
– Махни се – изплю Тори и се придвижи до мен, докато страхът разби
сърцето ми.
– Или какво? – попита Дариус, докато неговият приятел Сет
продължаваше да се смее, сякаш това беше най-забавното нещо, на
което някога е бил свидетел.
Групата от явните ни поддръжници се приближи, начело с
тъмнокосото момиче, което беше застанало като викингски воин.
– Или ще се борим за нашите кралици – обяви тя и аз споделих
изненадан поглед с Тори.
Макс отвори дланта си, сякаш се канеше да хвърли някакво заклинание
и страх нахлу в сърцето ми.
– Многоелементни първокурсници време е да изберете къщите си! –
Извика директорката Нова, като се отдръпна от няколко членове на
факултета, с които водеше задълбочен разговор. Толкова задълбочен,
че не беше забелязала един от учениците й да хапе Тори? Не можех да
повярвам. Какво беше това училище което позволява на учениците си
да се нападат един друг без дори устна забележка?
Другите наследници заобиколиха Макс, бутнаха го назад с
поклащане на глави и аз изпуснах тежка въздишка на облекчение.
Бях благодарна за извинението да сложим край на кавгата си с тях и
Нова плесна с ръце, за да побързаме. Тори и аз се приближихме, за да
се присъединим към малката група първокурсници, които се събираха
заедно пред професорите.
Останалите ученици се върнаха на местата си, но наследниците
останаха изправени, скръстили ръце, докато ни гледаха да тръгваме.
– Капитани на дома- подкани ги Нова и аз се обърнах, сърцето ми
запотъва и потъва, докато не бях почти сигурна, че се заклещи в левия
ми чорап. Четиримата Небесни Наследници бяха Капитаните на Дома.
Разбира се, че бяха. – Посочете името на къщата си и защо
първокурсниците трябва да искат да се присъединят към вас. И за
малко напрежение, ще оставим най-новите наследници за последно –
каза тя развълнувана.
– Страхотно – каза ми Тори под носа си. – Кой задник избираме?
– Ъмм – Погледнах намръщено нашите ужасни възможности, а те се
взираха с погледи, които казваха, че ще ни изядат. И един от тях вече
беше пробвал с Тори. Така че той определено беше изключен.
Макс пристъпи първи, докосвайки с ръка гърдите си с усмивка и
бицепсът му се втвърди. Беше кула от чиста мъжественост и в тези очи
не се виждаше нищо освен морска буря. Той погледна Нова, но някак
усетих, че думите му са за нас.
– Воден елемент, Къща Вода. Моят дом е за тези, които имат всичко
необходимо, за да се изправят срещу смъртоносното море от живот в
Зодиака, без да трепнат.
– Благодаря Ви за това поетическо описание – каза Нова, покашляйки
се, като посочи хладното русо момче Кейлъб. Сърцето ми заби по-
силно пред ангелското му лице, което криеше демон под него.
– Елемент на Земята, Къща Земя. И терорът е точно това, което ще
получиш, ако не се вписваш.- Той се вгледа твърдо в Тори и червата ми
се свиха в стегнато кълбо.
– Не той – изсъска Тори, а очите и изляха отрова в неговата посока.
– Съгласна. – Кимнах аз.
Дългокосият мъж застана напред и погледът ми заоглежда
мускулестата му фигура. Всичко в него беше изкусително и отчетливо
хищническо.
– Въздушен елемент, Къща Въздух. Животът с нас е лек бриз.- Очите
му срещнаха погледът ни и той се усмихна. Изглеждаше доста истинска
усмивка и раменете ми се отпуснаха малко. Да ще бъде този. Още
повече, че последният, Дариус, беше огромен като крепост и имаше
очи, остри като ножове.
– Елементът на огъня, Къща Огън. Ние не сме за хора със слаби
сърца. И честно казано, не виждам никой в тази стая, който да е
достатъчно добър, за да се присъедини към нас. – Той ни изгледа
гневно, сякаш ни караше да се присъединим към къщата му и почти
можех да го видя как измисля начини да направи живота ни
непоносим, ако го направим.
Нова се придвижи по редицата от дванадесет ученици до нас и един
по един те избраха от двата Елемента, с които бяха надарени, и се
присъединиха към техните капитани на Къща. Хубавото момиче, което
ни беше хвърлило втренчен поглед в Пробуждането, избра Сет, затича
се напред и го обви с ръце.
– Бебе! – извика тя, хвърляйки красив златен кичур през рамото си.
Сет я притисна към атлетичното си тяло и аз се зачудех за половин
секунда как може да се почувствам прегърната от тези ръце.
– Толкова се радвам, че имаш въздух, Кайли – каза той, но очите му не
изразяваха същото. – Кой е твоя друг елемент?
Тя го удари по гърдите.
– Знаеш, че имам Земята, Сети, аз съм Козирог.- Тя се наведе за
целувка, а той вкара език в гърлото и в явна демонстрация, която
продължи почти цяла минута. Браво .
Редицата най-накрая намаля, докато останахме само Тори и аз.
– Въздух? – Казахме заедно с тих глас. Тя кимна и отвори уста, за да го
обяви, когато Нова заговори.
– Опасявам се, че ще трябва да избирате различни къщи момичета.
Всяка къща е много конкурентна и ние насърчаваме всички да участват
в здравословното съперничество. Тъй като имате толкова много власт,
не би било честно една къща да бъде в такова предимство.
В гърдите ми нахлу ужас. Да се разделим с Тори? Моята близначка?
Искам да кажа… бяхме независими, но също така бяхме константа в
живота на другата. Тя беше като лявата ми ръка. Можех да се справя
без нея през повечето време, но ако беше отрязана, нямаше да съм
цяла.
Тори ме погледна с мрачно намръщено лице.
– Е, това е просто супер.
– Ще бъдем настанени отделно? – Попитах Нова.
– Ох, ще се разплачеш ли сега? – Подигра се Макс и ми се прииска да
му разбия лицето за това, докато хихикане изпълни стаята.
Преглътнах трудно, поклащайки глава, докато се опитвах вътрешно
да се справя с нарастващите емоции.
– Аз избирам огъня – обяви силно Тори, прекарвайки пръсти по гърба
ми за един кратък миг. Тя се наведе и ми прошепна в ухото преди да се
сбогува. – Избери въздух, но не вярвай на никого.
Тя се отдалечи, застана до Дариус, който я погледна пресметливо,
което ми каза, че ще има проблеми с него. Червата ми се свиха, когато
тя се присъедини към най-демонично изглеждащия наследник в целия
състав. Никога не би поела по лесния път в живота. Но ми се искаше да
го беше направила само този път.
– Въздух – казах аз, опитвайки се да поддържам настроението си,
докато вървях предпазливо към Сет. Той тръгна напред, за да ме
посрещне и изведнъж ме обгърна в ръцете си. Точно ръцете, за които
току-що си мечтаех. По дяволите, имах чувството, че ям прекалено
гореща бисквитка, прясно извадена от фурната. Изгаряме силно, но
има божествен вкус.
– Добре дошла в племето, скъпа. Миришеше на мускус и на нещо
почти животинско. – Опитах се да се отдръпна, докато той ме държеше
в нещо, което бързо се превръщаше в неподходящо силна прегръдка за
още няколко секунди. Когато ме пусна, приятелката му се приближи с
блестяща усмивка на лицето.
– Хей, момиче, само за да знаеш, моето гадже е начело. Докато се
съобразяваш с това, ще се разбираме добре.
Свих рамене, не давах пет пари за претенциите и към този мъж.
Тя хвана ръката ми, когато Нова ни отпусна всички и останалите
първокурсници от Въздушния елемент се присъединиха към нас.
Тук трябва да е по-добре, отколкото да си в къщата на Кейлъб.
– Нека покажем на начинаещите как работи Въздушния дом – каза
Сет, като ми намигна, докато ни извеждаше на пътя от Кълбото. Много
по-възрастни ученици се изправиха, присъединявайки се към нашите
редици, докато излязохме от сградата.
Докато хвърлих поглед към новобранците на Макс във Вода, бях
много облекчена, че не съм в къщата му. Той ги накара да стоят на
главите си докато той ги облива с вода. Поклатих глава с неодобрение,
докато учителите продължаваха да си говорят, сякаш това беше
напълно приемливо, дори когато един ученик започна да се задушава.
Забелязах Тори да води напрегнат разговор с Дариус, но знаех, че тя
може да се справи сама. Сестра ми беше твърда като скала. Но щеше да
ми липсва.
Тръгнахме на изток далеч от Кълбото и Кайли се отдели от мен,
приближавайки се към момиче с големи очи и гарванова коса.
Минахме покрай големи каменни сгради, които сякаш обграждаха
Кълбото и огромна структура с форма на полумесец, която приличаше
на луната. Сет беше развълнуван, докато следвахме криволичещата
пътека към гъста група дървета в далечината. Сърцето ми биеше и се
огледах за приятелско лице, докато групата ме блъскаше, но никой не
ме поглеждаше.
Тръгнахме към гъстата гора и кехлибареният блясък на фенерите
освети пътеката, дърветата се групираха близо едно до друго от двете
страни на пътеката и се извиваха над нея. Тръпки преминаха по кожата
ми, придружени от нахлуването на адреналин.
Почти очаквах да се събудя утре и да открия, че всичко това е сън.
Въпреки страха, който Наследниците бяха породили в мен, това място
ме привличаше. Беше красиво и дълбокото вибриране в душата ми ми
каза, че принадлежа тук. Сякаш самите звезди ме чакаха да пристигна
точно на това място.
Излязохме от дърветата и се озовахме на висока скала, където
трясъка на вълните се чуваше отдолу. Огромна кула се простираше
високо над нас, направена от тъмносиви тухли, древни и изронени. В
стените бяха вградени вертикални прозорци, а на самия връх имаше
огромна въртяща се дървена турбина, която се движеше на бриз, който
не можех да усетя.
Сет се обърна към нас, застанал пред сводестата врата, изработена от
черно желязо. Над него, изсечен в камъка, имаше голям символ на
триъгълник с хоризонтална линия, пресичаща горната му половина. Сет
вдигна длан и символът засия с интензивна бяла светлина, гледката
накара сърцето ми да се развълнува. Желязната врата издрънча силно,
и се отвори.
– Първокурсници, изправете задниците си пред мен, защото ще кажа
това само веднъж – обяви Сет.
Аз и около петдесетте други новобранци се отправихме към предната
част на групата. Преместих се отстрани на Кайли, като застанах между
нея и един човек с шапка и развълнувано изражение на лицето.
Сет привлече вниманието ни, погледът му прелетя върху всички нас,
докато няколко от по-големите ученици се групираха около него.
Мнозина потъркаха раменете си с него или прокарваха ръцете си по
гърба и ръцете му. Беше напълно странно, но той ги остави да
продължат, сякаш това беше нещо нормално.
– Не можете да влезете във Въздух, освен ако не използвате силата си
върху този символ.- Той посочи триъгълника над вратата. – Тъй като ви е
първият ден, вече го отворих, но от утре, ако не можеш да
предизвикаш въздух, няма да имаш стая в моята къща.
Разтрих пръстите си, надявайки се, че ще мога да използвам силата
си отново, но не бях напълно сигурна как го правих преди. Силата се
нави в мен в очакване, но не можех да я извикам в ръцете си.
Мъжът до мен се поклати на петите си от силната енергия, той ме
погледна и ми отправи една от най-дружелюбните усмивки, които съм
получавал досега. Раменете ми се отпуснаха, когато се усмихнах в
отговор, радвам се, че имам перспективата за приятел в новата си
къща.
– Сега.- Сет се усмихна и за миг заприлича на гладен вълк, който не е
ял от няколко дни. – Нека да продължим напред.- Очите му се обърнаха
към мен и той сви пръст, за да ме повика.
Устата ми пресъхна и ми отне секунда, за да накарам краката си да се
движат, докато пристъпвах напред. Той ме обърна с лице към групата
първокурсници, поставяйки ръка около раменете ми. Пръстите му
погалиха голата ми кожа и аз се вцепених от изненада от фриволното
му поведение. Опитах се да се отдръпна, но той хвана гърба на ризата
ми и отново ме придърпа към бедрото си, а ръката му внезапно беше в
косата ми.
Галеше ли ме?
– Посвещение!-Каза Сет и рояк от по-големи ученици зад
първокурсниците се спусна върху тях, слагайки черни ленени торби
върху главите им.
Сет задържа вниманието си върху мен и сърцето ми се блъсна в
гърдите, докато той премести носа си към косата ми и вдиша дълбоко.
Изтръпнах и се опитах да го бутна назад, но той беше плашещо силен.
Горещата, мокра възглавничка на езика му изведнъж се повлече нагоре
по дясната ми буза и ме заля отвращение.
– Ъм!- Вдигнах ръка, за да го ударя, но той я улови с лекота, очите му
блестяха, сякаш играехме някаква игра.
Той се засмя от сърце.
– Успокой се, скъпа. Ето така казвам здравей.
Сърцето ми забави малко, докато го гледах. Той наведе глава и ми
даде невинно изражение, което накара остатъка от гнева ми да се
стопи. Може би в Солария това беше нормално. И не исках да бъда
обвинявана в некултурно поведение…
– Така – казах аз неспокойно. – Все още се опитвам да разбера всичко
това.
Той се засмя, сякаш бях казала нещо смешно, след което се обърна
към тълпата, а ръката му все още беше здраво обгърната около мен.
Стомахът ми се сви от нерви, докато гледах групата първокурсници с
качулки, но забелязах, че Кайли стои на страни от тях, с ръка на
бедрото. Очевидно приятелката на капитана на къщата е получила
безплатен пропуск.
– Каква е формата ти, скъпа? – Сет се впи в ухото ми и тялото ми се
сграбчи от интимността на жестовете му.
– Еър.. какво?
– Знаеш ли… сирена, вампир… върколак? — попита той с нотка на
любопитство.
Някой зад мен започна да докосва косата ми и бях почти сигурна, че
я сплита.
Какви глупости правят в момента?
– Не знам за какво говориш – казах аз, опитвайки се да поддържам
мислите си в ред, докато Сет премести лицето си към врата ми и си пое
дъх отново.
Той се засмя, отдръпвайки се.
– Ти наистина си от света на смъртните. Не се тревожи, скъпа, тези
сили скоро ще се появят. Той кимна на някого зад мен и ленена торба
се спусна на главата ми, ослепявайки ме в миг. Притиснах се към Сет,
докато дъхът ми бързо нагорещи въздуха около лицето ми.
Сет ме освободи и аз се опитах да сдържа нервите си, тъй като
изведнъж останах сама. Пулсът ми се ускори, докато чаках нещо да се
случи.
– Ако не преминете посвещението ми, няма да останете във Въздух,
разбрахте ли? – Сет излая и гласът му беше толкова силен, че не можех
да не трепна.
От първокурсниците се разнесе шум на изкачване.
– Ще отговорите с „да, Алфа“. Нека опитаме отново – заповяда Сет. –
Разбрахте ли това?
– Да, Алфа!- отговориха първокурсниците, но аз не можех да се
накарам да го направя. Просто беше твърде унизително.
Внезапно бях притисната към твърдо тяло и почувствах, че това е Сет.
– Отговори ми, веднага.
Гах
– Да, Алфа – изтръгнах през зъби.
Пусна ме и аз се препънах напред, когато той се отдръпна.
– Тръгвай! – Сет изрева като сержант и ръката му ме хванаха за ръката,
дърпайки ме с бърза крачка. Студен бриз ме полъхна и тропотът на
стотици стъпки изпълни ушите ми.
Въздухът стана значително по-топъл и предположих, че съм вътре в
кулата, докато бях водена по твърд каменен под. Върхът на моите
обувки се удари в нещо и аз залитнах, но ръцете, които ме държаха, ме
задържаха изправена.
Започнахме да се катерим по вито стълбище, въртейки се в кръг. Бях
замаяна и ми беше горещо, а страхът полагаше всички усилия да ме
накара да се побъркам. Но това беше просто игра. Дори колежите за
смъртни вършеха такива глупости. Просто трябваше да се справя тази
вечер. Да премина глупавото им посвещение. Тогава се надявам, че ще
имам топло легло и момент насаме да обработя целия този ден.
Сигурно вече беше минало полунощ и изтощението започна да
прониква в костите ми.
Някой ме удари в гърба и аз изръмжах, докато бях бутана все по-
високо и по-високо.
Накрая стъпихме на равна земя. Мускулите на краката ми изгаряха и
дишах тежко. Който и да ме държеше, сякаш изобщо не остана без дъх.
Всъщност не можех да чуя много хора около мен, които звучаха толкова
изтощени, колкото бях аз.
Не съм толкова слаба, нали?
– Напред – заповяда Сет и бях бутана по твърдия под, завъртайки ме
наляво и надясно.
Студен вятър ме удари и тръпки преминаха през тялото ми, когато
осъзнах, че трябва да съм отново навън.
– Сега сте на върха на къщата на Въздуха – обяви Сет и мърморенето
от страх се изтръгна от останалите първокурсници.
Сърцето ми удвои темпото си, когато леденият вятър се увеличи,
притискайки гърба ми.
– Подредете ги на ръба – изръмжа Сет.
Ръбът!?
Сърцето ми загърмя, докато двамата, които ме държаха за ръце, ме
влачеха напред. Задъхах се, когато някои от първокурсниците извикаха:
„Чакай!“ и „Не съм готов!“
Бях бутната напред, след това освободена и усетих как се клатушкам
над пропаст, пръстите на краката ми висяха над ръба.
Отпуснах се назад от страх, но силни ръце ме бутнаха отново на
място.
– Вие сте родени с въздух, в кръвта!- Извика отзад Сет. – Вятърът е
вашият съюзник. Ако не можете да го впрегнете, не заслужавате да
живеете тук. Или изобщо по този начин.
Ужасът стисна сърцето ми и аз поклатих глава, когато осъзнах какво
ще се случи. Вятърът отново ме блъсна със силен порив в гърба и от
мен се изтръгна звук на страх.
Някой се усмихна и бях почти сигурен, че това е Кайли. Стиснах зъби,
мразейки се да се чувствам толкова уязвима пред всички. Но поне
другите първокурсници бяха до мен. Опитах се да посегна към най-
близкия, но ръката ми просто увисна и бързо я дръпнах обратно към
мен.
Около мен се чуваше движение, мърдане на крака и странен кикот.
Как това беше смешно? Не знаех как да използвам силите си!
Останалите първокурсници имаха ли някаква подготовка? Може би аз
бях единствената, която не знае как да го направи. И ако това беше
така, трябваше да им го кажа.
– Чакайте – задавих се аз. – Не знам какво трябва да правя.
– Ще разбереш, момиче – извика насърчително Кайли.
Започнах да треперя, представяйки си огромната пропаст, която се
намира далеч под мен.
– Като преброя до три ще скочиш и ако не се спреш преди да удариш
земята, тогава ще се размажеш. А ако не скочиш, ще бъдеш бутната –
обясни Сет с твърд тон.
– Какво, по дяволите?- изкрещях аз, внезапно ми прилоша.
– Едно!- Сет се обади, игнорирайки ме.
Поклатих глава, паниката разби сърцето ми на парчета. Не знаех
какво да правя. Как бих могла да се хвана със сила, която току-що
разбрах, че имам само преди няколко часа!? Потърках пръстите си
един в друг, опитвайки се да им пратя отново онова вълнуващо
усещане, но то не се подчини.
– Две!
Тих, решителен глас в главата ми ми каза, че трябва да направя това.
Не можех да бъда слабото звено в тази луда група студенти. Училището
винаги е свързано с йерархия и ако се проваля при първото
препятствие, никога няма да заслужа мястото си тук.
– Три!
Поех дълбоко дъх, затворих очи и вложих всяка капка вяра, която
имах в себе си. И скочих.
Краката ми се удариха в пода. Някой ми свали качулката и
гръмогласен смях изпълни ушите ми. Отне ми болезнено дълга
секунда, за да разбера, че току-що съм скочила от една кутия в центъра
на претъпкана стая. Всички останали първокурсници бяха изтеглени
настрани, за да ме гледат как го правя. Сама.
Жега обгаря бузите ми, врата ми навсякъде. Исках да изчезна, да се
скрия далеч от подигравателните им очи и никога повече да не изляза.
Студеният вятър, който усещах, идваше от протегнатите ръце на
няколко от старите студенти и сега, когато жестоката им шега беше
свършила вятърът замря, а те се смееха истерично. Първокурсниците се
смееха също толкова силно, ленените им качулки вече бяха стиснати в
юмруци.
Сет се появи в полезрението и се ухили с вълча усмивка.
– Това не е смешно – избухнах аз, опитвайки се да му се усмихна.
Той хвана китката ми, влачейки ме напред, ръцете му отново бяха
навсякъде по мен. Жестокият блясък в погледа му накара усмивката ми
да изчезне като падаща тухла.
– Това, което наистина не е смешно е, че ти и сестра ти се появихте
тук, за да откраднете трона ни. Скъсали сме си задниците, за да си
спечелим това право. Нашите четири семейства управляват близо
двадесет години след падането на крал Вега и Солария е много по-
добре от тогава. Родителите ни разделят властта помежду си и като
синове на Небесния съвет скоро ще поемем тази отговорност от тях.
Така че нямаме намерение просто да седим и да ви позволим да
вземете трона от нас и да върнете Солария в хаусът, който беше, когато
управляваше баща ви – изръмжа той, а очите му бяха две кухи ями от
жестокост. Не беше останало дружелюбие, докосванията му вече не
бяха любопитни, бяха притежателни и унизителни.
Думите му изпратиха ума ми в отчаяна спирала, докато се опитвах да
ги разбера.
– Не искам твоя трон. Опитах се да измъкна китката си от хватката му,
но той не я пусна.
Той ме обърна към стаята.
– Кой иска, този път наистина ще я хвърлим от кулата?
– Какво?- Извиках, когато цялата къща Въздух изрева съгласието си. —
Махни се от мен! Ударих с рамо Сет, но той почти не забеляза,
дърпайки ме през сив каменен салон, пълен с вълнени килими и
кремави кресла. Сет ме повлече към огромен комплект стъклени врати,
които водеха към балкон и страхът се разпространи в мен като горски
пожар.
По-големите ученици се струпаха зад нас, докато Сет ме бутна до
ръба, където каменна стена ни отделяше от морето на нищото.
– Луд ли си?!- Извиках отчаяно, докато се опитвах да махна ръцете му
от мен.
Групата, която го беше обиколила преди, вдигнаха глави към небето
и започнаха да вият. Пронизителният шум накара сърцето ми да
трепне.
Забих нокти в ръцете на Сет, когато той ме вдигна и ме постави на
стената.
Стоях там, отказвайки да погледна през перваза, и гледах назад към
салона през стъклените прозорци, където всички от Въздух се бореха за
място от което да виждат по-добре какво става навън.
Сет ме изгледа яростно, кралят на тази група луди. Не исках да се
моля, но смъртта изглеждаше само с едно блъскане и не знаех докъде
ще стигне това.
– Моля, просто ме пусни- прошепнах аз само на него, като гласът ми
издаваше страха ми, докато трепереше при последната дума.
Сет наклони глава с усмивка и аз забелязах Кайли да си проправя път
през тълпата, за да го достигне. Погледнах към нея, чудейки се дали
може да му каже да ме пусне, но вместо това тя свърза пръстите си с
неговите и ме погледна със злобна усмивка.
– Скачай – каза тя с искрящи очи.
Гърлото ми се сви, докато търсех едно-единствено приятелско лице
сред масите. Но не можах да намеря такова. Бях сама в това. И
единственият човек, на когото можех да разчитам, бях аз самата.
Изиграха ме като глупачка.
Стиснах юмруци молейки се на ум да размисли.
Сет пусна Кайли, като се приближи до стената и хвана глезените ми.
Страхът ме простреля като мълния. Животът ми беше в неговите ръце,
той можеше да ме бутне всеки момент.
– Добре – каза Сет след дълга пауза. – Но можеш да слезеш само ако
отрежеш цялата си коса.
По сигнал Кайли извади остра ножица от джоба си, а погледът и беше
отровен, докато я подаваше на Сет.
– Какво?- ахнах.
– Това е или скачаш.- Сет сви рамене и от всички посоки се разнесе
смях.
Исках да се свия на топка, но отказах да им позволя да ме видят как
се пречупвам. Сет протегна ножицата, лицето му потъна в сянка.
Стиснах челюстта си, ядосана, че бях притисната в ъгъла. Беше ясно,
че това е бил неговият план през цялото време. Той искаше изцяло да
ми се подиграе. Искаше цялата къща да ми се смее, да ме унижи
непоправимо. Той се опитваше да вземе не само косата ми, а и моето
достойнство.
Вятърът притисна гърба ми и струйка енергия срещна върховете на
пръстите ми. Въздухът се движеше между ръцете ми, танцувайки,
плавайки, изцяло под моя власт.
Гърлото ми се стегна и хвърлих поглед през рамо. Разумът ми
крещеше да не го правя, но това беше единственият начин да не бъда
унищожен от Сет Капела в първия ми ден в Зодиакалната академия.
Веждите му се присвиха, когато осъзна какво се каня да направя.
Поех си голяма глътка въздух и го усетих да се движи през тялото ми
с обещание. И просто трябваше да имам сляпа вяра в това чувство. Това
беше единственото нещо, за което трябваше да се държа, докато се
хвърлях през ръба.
Писъци и ахкания ме последваха, докато се спусках във въздуха, а
сърцето ми се опитваше да се откъсне от гърдите ми. Обърнах се и
изгубих всичко от поглед, паниката нахлу в мен и обхвана всяка клетка
в тялото ми.
Разперих отчаяно ръце, знаейки, че секундите отминават. Че бях
само на крачки от това да се разбия в твърдата земя долу.
Кладенецът вътре в мен се разля и усетих промяна. Прилив на
енергия като ураган се отприщи в тялото ми. В момента, в който
срещна пръстите ми, силата избухна от кожата ми в гигантски порив. В
последната секунда го помолих да спре падането ми и спрях рязко.
Висях във въздуха, не особено красиво, но напълно жива, докато
гледах земята на няколко фута под мен.
Бях толкова близо до провала. Толкова близо до смъртта. И докато
чувах възклицанията които извикаха от горе, усмивка разшири устните
ми. Въздушната възглавница се спука и аз се строполих на земята на
колене.
Адреналинът ми се беше повишил. Цялото ми тяло трепереше. Но аз
бях жива. И засега дяволски добре си заслужих мястото във Въздух. И
звучеше така, сякаш останалата част от Къщата също го разбра.

Назад към част 6                                                                          Напред към част 8

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!