Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 31

КСАВИЕ

Тичах сред бунтовниците, докато се движехме на юг през земята, с торба на гърба си, съдържаща някои от малкото припаси, които бунтовниците бяха спасили от Нора.
– Смяна, Ксавие! – София ми извика от гърба на Тайлър, яхнал сребърния си пегас, чиито крила бяха плътно прибрани до него. – Ще останем с теб.
Други летящи ордени вече се носеха над главите ни, сенките им се носеха, а перата им шумоляха, докато се движеха. Стиснах челюст, преструвайки се, че не съм я чул, а гърбът ми настръхна и ми напомни, че никога повече няма да летя.
Не се бях преобразявал от битката насам и бях успял да презаредя магията си само като летях през облаците на гърба на София. Бях го направил веднъж, чувствайки се така, сякаш жизненоважна част от мен е била отнета, твърде засрамен, за да го направя повече от това. Вече не бях Пегас, бях просто кон с рог и нямах нужда всички бунтовници да ме гледат със съжаление, докато бях във формата на Ордена.
Желанието да се преобразя обаче беше най-голямото ми предизвикателство, това беше потребност, която се криеше дълбоко и не можеше да бъде изкоренена. Сега, когато галопирах по земята на два крака, това желание беше по-силно от всякога, животното в мен искаше да излезе навън.
София насочи Тайлър по-близо до мен и аз се вгледах в свирепото ѝ изражение, в начина, по който вятърът разрошваше русата ѝ коса, подстригана на пикси, а тялото ѝ се движеше идеално в такт с Тайлър. Тя носеше един от обикновените гащеризони в цвят каки, които земните елементари бяха приготвили за всички, колан, който го пристягаше плътно около тясната ѝ талия, а на гърба ѝ беше закачена искрящо розова пегоба.
– Поне се качи с мен – каза тя и посегна към мен, но аз стиснах със зъби пръстите ѝ и тя отдръпна ръката си с надуване.
Тайлър изръмжа разочаровано, а аз тичах упорито напред, опитвайки се да го изпреваря, но той лесно ме изпревари във формата си на Пегас. В гърдите ми се съдържаше прилив на пламтяща енергия, която се нуждаеше от отдушник. Исках да поваля Тайлър и да докажа, че съм най-добрият пегас, но без крилата си как щях да бъда отново такъв?
Една харпия профуча над мен толкова ниско, че ме изрита в главата, и аз изревах яростно, като се озъртах след нея, докато звукът от смеха ѝ се носеше обратно към мен. Бузите ми почервеняха от горещина, изпълни ме нуждата да се преобразя, да се издигна в небето и да я накарам да си плати за това. Но вече не бях в състояние да го направя.
Сет дойде, препускайки покрай нас в огромната си бяла форма на върколак, като се провираше наляво и надясно през бунтовниците на случаен принцип, докато виеше диво. Кейлъб се стрелна след него в мъгла, нанасяйки удари във фланговете на приятеля си, като играта им изглеждаше малко напрегната.
Макс падна от небето, като скочи от гърба на един грифон и се приземи върху гърба на Сет, изненадвайки го и почти преобръщайки го. Макс изрева като луд и Сет го повтори, набирайки скорост, докато Кейлъб тичаше покрай него. Гледах ги как вървят, мислейки си за брат ми и за това как трябваше да бъде част от тази група.
Загубата му ме остави разбит и се стараех да изтласкам тази мисъл от съзнанието си, знаейки, че ако сега се занимавам с нея, ще се пречупя отново.
– Хей, Ксавие! – По-малката сестра на Сет, Атина, ме извика, когато се изстреля на гърба на Хадли Алтаир, обгърнала го с ръце и крака.
Вампирските кътници на Хадли бяха извадени, а в очите му блестеше вълнение, когато ме погледна. В някои отношения толкова приличаше на Кейлъб, но тъмните му черти му придаваха замислен вид, който отговаряше до съвършенство на характера му. Черната коса на Атина с лилави ивици се развяваше от вятъра, когато тя скочи от гърба на Хадли и вместо това започна да тича на моя страна, оставяйки Хадли да гледа след нея.
– Ще имаме състезание – каза тя. – На Хадли не му е позволено да използва торнадо краката си. Искате ли да играете?
– Да, по дяволите! – Извика София и Тайлър изръмжа в знак на съгласие.
– Добре съм – отсякох аз.
Братът-близнак на Атина – Грейсън – се втурна в своята вълча форма, която приличаше на гигантско хъски – точно като тази на сестра му. Той щракна закачливо по задника на Хадли, като го накара да проклина, докато се опитваше да избегне острите му зъби, и се стрелна напред, за да не изостава от нас.
– Хайде, Ксавие – подкани го Атина. – Победителят може да предизвика губещия да направи каквото си поиска. – Тя се приближи до мен, като сниши гласа си и прошепна. – Дори не е нужно да печелиш, аз просто искам да бия Хадли, за да мога да го направя отново мое кучешко момче.
– Чувам те, Атина – изръмжа Хадли.
– Знаеш защо се съгласих да играя с теб, пиявице – отвърна Атина. – Всяко наше взаимодействие е единствено заради удоволствието да докажа, че те превъзхождам във всяко отношение. – Тя се усмихна, като видя, че тази шега го разгневи, а очите му трепнаха тъмно.
– Тогава досега би трябвало да си научила колко грешиш, Капела – отсича той.
Понякога изглеждаше, че тези двамата са обсебени един от друг, а друг път сякаш искаха да се убият. Предположих, че е нещо, свързано с властта. Но като си помислих как се беше развила собствената ми игра на власт с Тайлър, се зачудих дали между тях не се заражда нещо повече.
Атина ме удари по ръката и аз изругах.
– Върни ме обратно, Ксавие.
– Да, върни я, Ксавие – развесели се София, а Тайлър измърмори окуражително.
– Не – измърморих аз.
– Добре – каза леко Атина, стрелна се покрай мен и вместо това удари София в крака, от което тя изхвръкна от изненада. – Аз ударих кобилата ти, какво ще правиш по въпроса? – Тя се хвърли зад Тайлър, който я ритна със задното си копито, но Атина беше бърза, спринтира около него и избегна удара, а смехът ѝ се носеше към мен и ускоряваше пулса ми.
– Ще я хвана. – София скочи на крака върху гърба на Тайлър с отмъстителен огън в очите, който беше горещ като дявол, но аз бях нейният Дом и исках да бъда този, който да постави Атина на мястото ѝ сега.
– Състезавам се – обявих аз. – Ще те изпреваря до морето, Атина!
Тя се засмя и ми хвърли пръст, преди да скочи напред и да се преобрази в черно-сивата си форма на вълк, като накара брат си Грейсън да изреве, докато тичаше да се присъедини към нея.
– Ей – не можеш да използваш Ордена си, щом аз не мога – изсумтя Хадли, но Атина вече беше изчезнала. Той изруга, тичайки напред, като изглеждаше така, сякаш наистина иска да използва скоростта си, но беше достатъчно упорит, за да се придържа към правилата, дори и те да го поставяха в неизгодно положение.
Свалих раницата от раменете си и я подхвърлих на София, докато тя сядаше обратно на Тайлър.
– Ще се смениш ли? – Попита тя, а усмивката ѝ я озари и я накара буквално да засияе.
Това решение я правеше щастлива и това беше достатъчно, за да го затвърдя, когато се преобразих по средата на пътя, оставяйки дрехите си да се разкъсат на парчета. Четирите ми копита се удариха в земята и от устните ми се изтръгна ръмжене като боен вик, повторено от София и Тайлър, докато аз се втурнах напред и поех водачеството.
От гривата ми се разпиляха люлякови блясъци, а вятърът ме връхлетя и ме накара да се почувствам по-жизнен от няколко дни насам. Смъртта на Дариус бе оставила сърцето ми изтръпнало, но точно сега отново се събудих и потърсих нещо добро отвъд цялата трагедия, макар и само за миг.
Инстинктивно се опитах да разперя криле и ме напусна траурно хленчене, когато усетих празното пространство, което те трябваше да запълнят. Потеглих в галоп, вперил поглед в пухкавите опашки на Атина и Грейсън отпред, и набрах скорост.
Бях по-бърз от вятъра, най-мощният пегаски жребец от моето поколение, и лесно ги настигнах, а скоро поведох и Тайлър покрай тях.
Линия от минотаври препречваше пътя ни напред, всички в преобразените си форми, рогата се извиваха от главите на биковете, а кравите мучаха към небето. Пробих си път между тях, като изпратих блестящи павета върху тях, а след това прескочих семейство тевмесиански лисици-обръщачи.
Бях начело в надпреварата и докато бунтовниците се носеха през скалистата земя, забелязах в далечината проблясък на слънчева светлина, който танцуваше върху морето.
Крилете на Тори бяха пламтящ огнен фар, който разнасяше въглени из небето, за да маркира пътя ни и да насочва всички напред. Чувствах се толкова добре, че най-после правя нещо, че предприемам действия, дори и да са толкова прости, колкото да намеря убежище за всички. Определено беше по-добре от това да седим в руините и да чакаме баща ми да ни намери.
Земята се тресеше от мигриращите по нея със скорост тълпи и сред нас се усещаше надежда, каквато не бях изпитвал отпреди битката.
Вълците от Оскура нададоха вой към небето, река от козина и остри зъби се втурна пред нас, а аз се втурнах право в тях, провирайки се през редиците им и спечелвайки си няколко счупвания на глезените.
Инстинктът да избягам от челюстите им ме накара да се спъна и Тайлър едва не се блъсна в мен, преди да се оправя, горещината пропълзя по врата ми, а срамът ме заля. Бях просто безпомощен кон. Дори не знаех как се нарича кон, който има рог и няма крила. Никога не бях чувал за такова нещо.
Погледнах към небето и ми се прииска да се присъединя към другите летящи орди там горе, които се въртяха насам-натам из въздуха. Това беше любимото ми място на света, а сега щях да го изпитам само от втора ръка. Никога нямаше да размахам криле и да следвам течението на вятъра, а в това имаше тъга, за която никога не можех да се подготвя.
Още по-лошото беше, че толкова дълго трябваше да крия ордена си в имението на Лайънъл, че бях пропуснал безброй моменти, в които можех да летя. Сега той ми беше отнел нещо, което ме правеше това, което бях, и това беше толкова шибано несправедливо. Но това беше най-малкото, което беше взел наистина. Дори не можех да преживея истински загубата на майка ми и брат ми. Очаквах те да се появят, да влязат през най-близката врата и да ме поздравят така, както винаги са го правили.
Но никога повече нямаше да изпитам това. Те си бяха отишли. И не мислех, че някога ще продължа напред без тях. Болката беше твърде актуална и сякаш ставаше по-остра, отколкото по-тъпа.
София и Тайлър направиха всичко по силите си, за да ме утешат, но нямаше утеха в насилствената смърт, раздадена от мъжа, който ме беше създал. Той беше отнел от мен всичко, което можеше, и ми беше останала омраза, която ме изпълваше докрай и караше щастието да се чувства като отдавна забравен спомен, който никога няма да се появи отново.
Захлипах, когато болката отново се изля навън, невъзможна за овладяване сега, когато беше отприщена. Вдигнах се, а копитата ми удариха гърба на един вълк от Оскура, който изкрещя и отскочи от пътя ми. Тайлър се втурна бързо, за да ме настигне, а звукът от копитата му отекваше в моя, докато ме следваше със София на гърба си.
Аз се втурнах напред, движейки се толкова бързо, колкото позволяваха копитата ми, и блъскайки всеки, който се осмеляваше да ми се изпречи на пътя. Стисках зъби в краката на вълците, както те бяха направили с мен, и те се разтвориха пред мен, за да мога да си пробия път в галоп през центъра им.
Огромната сянка на формата на Буреносния дракон на Данте се извиси над нас, а заедно с него се понесе и яростен вятър, който притискаше гърбовете ни и караше краката ни да напредват още по-бързо. Статиката се носеше във въздуха, докато се разцепваше от люспите му, и вдигаше адреналина в кръвта ми.
Движех се почти толкова бързо, колкото и летящите орди над мен, а копитата ми се чувстваха безтегловни, сякаш можеха да се откъснат от земята и да ме изстрелят в небето. Но това беше само мираж, защото докато лопатките ми се свиваха в копнеж за криле, никакъв вятър не ме поемаше в прегръдките си.
Изхлипах и Тайлър повтори звука в знак на признание за копнежа ми, а пръстите на София докоснаха гърба ми, докато се държаха на моя страна.
Земята започна да се спуска под копитата ми и погледът ми се спря върху блестящото море отвъд дългия пясъчен плаж.
Бях сред първите, които стигнаха до плажа, задъхвайки се, когато спрях и се върнах във формата си на фея. София ми подхвърли някакви дрехи от раницата си и аз навлякох комбинезона, като обух краката си в някакви чехли, направени от листа, които изобщо не се усещаха здрави и изглеждаха някак глупаво. Но както и да е.
Атина и Грейсън стигнаха до плажа, заслизаха и се сдърпаха един с друг, при което пясъкът се разпръсна навсякъде и ме блъсна в лицето. Въздъхнах и се обърнах, за да погледна морето, докато Тори Вега обикаляше надолу, за да се качи на рамото на огромния жилав Цербер, който беше Джералдин.
Тя почеса зад ухото на Джералдин и задният ѝ крак започна да рита, опашката ѝ се размаха яростно и изпрати още пясък в лицето ми.
Аз изпъшках, отдалечих се от тях, сгънах ръце и зачаках да пристигнат останалите бунтовници. Хадли се появи, опитвайки се да си пробие път през минотаврите, които мучаха и бъбреха заедно, ръмжеше, докато се промъкваше и тичаше да ни посрещне.
– Как стана така, че всички вие успяхте да използвате формите си за орден, а аз не? Това прави играта невалидна – изсумтя той срещу Атина и тя се хвърли върху него в своята вълча форма, опитвайки се да го повали на земята. Той се изстреля, преди тя да успее да го притисне, завъртя се, хвана я за шията и я стисна достатъчно силно, за да я накара да онемее.
– Имам те – засмя се той, докато предните ѝ лапи ритаха, но тя не можеше да се измъкне от хватката му.
Тя се премести, изведнъж застана там гола с ръката на Хадли, заключена около задната част на врата ѝ, но когато тя се дръпна напред, за да се освободи, той не я пусна.
– Ти се съгласи с правилата, пиявице. Ксавие спечели, така че какво е предизвикателството за Хадли? – Извика тя към мен.
Очите на Хадли паднаха върху голия задник на Атина, хватката му върху нея явно се разхлаби, защото се разсея, защото тя се дръпна на свобода, завъртя се и го зашлеви, докато вървеше.
– Кучка – изръмжа той, хвърли се напред, за да я хване отново, и се удари във въздушния щит.
Тя се засмя гръмогласно, отхвърляйки го с два средни пръста, докато той се опитваше да пробие бариерата.
– Предизвиквам те да бъдеш мил с Атина в продължение на една седмица – казах аз и Хадли се завъртя към мен.
– Какво? – Изсумтя той.
– Вие двамата щяхте да се разбирате, ако бяхте спрели да се съревновавате толкова много – казах с вдигане на рамене, знаейки, че в отношенията им има нещо повече, отколкото те дават да се разбере на света.
Самият аз го бях видял. И бях видял какво се беше случило с брат ми, когато толкова дълго бе продължил да се държи така, сякаш мрази Тори Вега. Той можеше да има много повече щастие в живота си, ако просто… ако…
Съзнанието ми се завъртя във вихъра на нещастието и аз се отвърнах от тях, вървейки към Тори и Джералдин.
Тори скочи, за да се приземи на пясъка пред мен, и само с един поглед разбрах, че знае къде е умът ми. Тя кимна леко, тъгата изпълни очите ѝ, преди да се придвижи напред и да докосне крака ми с ботуша си.
– Нямаш ли нищо против да го оставиш? – Попитах с груб глас. Едва тази сутрин посетих светилището, направено за Дариус, мама и Хамиш, хвърлих свежи цветя, които поставих около тях, и им говорих, сякаш ме чуваха. Не бях готов за още едно сбогуване, но поне знаех, че мога да намеря това място, когато е безопасно да се върна.
– Не е там – каза тя мрачно и очите ѝ се преместиха към планината, на която бяхме оставили всички, преди да притисне ръка към сърцето си. – Той е тук.
Кимнах, а гърлото ми се сгъсти и блокира достъпа на кислород до дихателните ми пътища.
– Ще поработиш ли с мен? – Предложи тя и аз кимнах, облекчен да направя нещо друго, освен да остана в този момент на агония.
– Какво искаш да работя? – Попитах.
– Ще си издълбаем остров от тази земя и ще отплаваме в морето.
Ушите ми настръхнаха при това и аз погледнах назад към хълмистия пейзаж, през който пътувахме, и зелената трева, която прегръщаше склоновете му. Армията на бунтовниците покриваше земята докъдето ми стигаше погледът, а останалите хиляди от тях се втурваха към нас – маса от разноцветни пера, люспи, козина и зъби.
– Колко голям? – Попитах.
– Да речем… до онзи хълм с дървото на върха. – Тя го посочи в далечината, на няколко мили оттук.
Набръчка челото си, когато започна да хвърля, земята под нас се разтресе, преди земята отвъд хълма да започне да се разпада. Гигантска пукнатина се образуваше по всички долини и хълмове и аз вдигнах ръце, като вложих цялото си внимание в тази задача и работих, за да разкъсам тази пукнатина по-широко. Чувствах се добре, наистина адски добре да дам свобода на магията си по този начин. Имаше облекчение на изхода, просто развързвах всемогъщата сила, която живееше в мен, и наблюдавах как тя работи, за да разцепи самата земя.
Все повече земни елементали се втурваха да ни помагат, Кейлъб и Сет застанаха рамо до рамо, докато хвърляха заедно, а Джералдин се премести от формата си на Цербер, за да се присъедини, заставайки гола и горда до Тори.
Пропастта се спускаше все по-дълбоко и по-дълбоко, а ревящ шум изпълваше въздуха, докато разцепвахме земята и създавахме огромен остров, който да вземем за свой.
Когато пукнатината се срещна с морето и скалите в далечните краища на гледката ни, плажът започна да се руши под свирепата ни сила, Макс и баща му се затичаха към линията на водата, изпращайки морето да нахлуе в пропастта, която бяхме направили. То нахлу бързо и земята се размести под краката ни, когато се издигна от вълните и нашият новосъздаден остров се изкачи върху тях. Всички се зарадваха, когато огромна вълна се взриви от ръба на плажа и заля всички ни, а островът отплава с фанфари от радостни възгласи и викове за подкрепа от страна на бунтовниците.
– Отсега нататък обявявам този остров за Неугасващия остров на бунтовниците…
– Чакайте – каза Сет и вдигна ръка, докато бързаше да се приближи бос и по анцуг, а очите му светеха от вълнение. – Мисля, че трябва да гласуваме за името…
– Глупости – издекламира пренебрежително Джералдин.
– Момчета, помислете само, това име ще остане в историята, а Джералдин има опит в това да ни нарича задник – нарочно! Наистина ли искаме да рискуваме…
– Ти дори не си положил клетва като член на двора на истинските кралици – смъмри го Джералдин. – А аз съм известна с чудесните си и най-точни имена на всички неща.
– Просто я остави да го направи, Сет – промърмори Макс, а Сет измърмори в знак на протест, но аз не си направих труда да се включа в дебата – никой от нас тук нямаше да спечели в спор с Джералдин, когато ставаше дума за това, така че какъв беше смисълът?
– Изборът е твой, кралице моя – каза Джералдин и погледна към Тори, който сякаш дори не слушаше.
– За това с името? – Попита тя и Сет се опита да обърне кучешки очи към нея, но тя сякаш не забеляза. – Не ми пука.
– Тогава аз ще понеса бремето да го нарека вместо вас, Ваше Величество – изригна Джералдин и повиши глас, когато Сет отново се опита да протестира. – С настоящото обявявам този остров за Безсмъртната могъща провинция на бунтовниците! – Избухна тя, усилвайки гласа си със заклинание, което се отрази от всеки хълм, който бяхме обявили за наше ново убежище.
– Б.М.П.Б.? – Поиска яростно Сет. – Значи сега всички ние сме просто задници на хълбок? Казах ти, че тя ще го направи. Казах, че тя ще…
– Писна ми, Сет Капела, зеленото не ти става. Може би веднъж ще преклониш коляно на тази прекрасна земя на Б.М.П.Б. и станеш истински член на В.С.О., ще престанеш да търсиш вниманието толкова явно.
Бившите съветници също споделиха с поглед името, но никой не ги послуша, когато се опитаха да възразят, бунтовниците вече избухваха в празненство, което никой не можеше да спре.
– Накъде? – Попита Сет Тори, което предизвика неодобрителния поглед на майка му.
– Навсякъде и навсякъде – каза тя. – Ще го направим възможно най-случайно.
– Надарен съм в това – каза той с усмивка, преди да вдигне ръце и да предизвика огромен вятър, който изтласка острова далеч в морето.
Отдръпнах се от ръба на плажа, вдишвах свежия, солен въздух и се надявах, че това място наистина може да остане в тайна от Лайънъл. Защото повечето от хората на света, за които ми пукаше, бяха точно тук, на това плаващо парче земя, и нямах намерение да губя още един от тях в тази война.

Назад към част 30                                                              Напред към част 32

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!