Анет Мари – УКРОТЯВАНЕ НА ДЕМОНИ ЗА НАЧИНАЕЩИ ЧАСТ 21

ГЛАВА 20

Това беше глупаво.
Мисълта се повтаряше все повече и повече, докато следобедът се проточваше. Таемин нямаше представа как да се справи с търсенето. Обикаляхме наоколо с бърза крачка, взирайки се безсмислено в уличките. Всеки път, когато се отделяхме от двамата мъже, Амалия избираше най-сухото място и чакаше, като ме оставяше да търся сама. Сякаш някога щяхме да намерим демона по този начин.
Тръгнах сама по поредната улица, като се отлъчих от тях. Таемин с неговата некомпетентност. Джордж Изпълнителя за това, че не успя да осъзнае колко безсмислено е това. Амалия за отказа да помогне. И Зилас за… за всичко.
Дъждът бе омекнал до периодично плюене – единствената светла точка в този гаден ден. Докато се взирах в едно кръстовище, светофарът мигаше от червено на зелено, но нямаше превозни средства. Кварталът беше страховито пуст и тишината беше толкова силна, че чувах как дишам.
Когато се обърнах, за да се върна по пътя, по който бях дошла, едно движение ме спря. Дали току-що бях видяла как една сянка с човешки ръст се измъква от погледа ми, или очите ми си играеха с мен? Може би това беше друг екип за търсене.
– Ехо? – Извиках. – Има ли някой?
Изчаках минута, но никой не отговори. Сигурно съм си го представяла…
Фантомният спомен за ръката на Зилас върху лицето ми ме разтърси. Онези мъже в алеята бяха казали: „Изгубих ги“. Тях. Не „то“ или „демонът“. Кого бяха търсили тези мъже?
– Ехо? – Извиках отново.
На половин пресечка от мен се раздвижи сянка. Мъж в тъмни дрехи, чиито очертания бяха замъглени от мъгливия дъжд, излезе от вратата на един магазин и вдигна ръка.
Над ръката му проблесна зелена светлина – и се стрелна към мен.
Отклоних се назад и петата ми се заби в паважа. Когато се сгромолясах на земята, зелената светлина премина над главата ми. Заклинание за магьосничество? Нападна ли ме?
Изправяйки се на крака, издърпах инфернуса си. Завъртях се, мъжът зави зад ъгъла и изчезна от погледа ми.
– Ехо!
Викът дойде откъм гърба ми. Завъртях се.
Трима мъже, също облечени в тъмни дрехи, но със светлоотразителни лепенки на горната част на ръцете си, тичаха по улицата. Оръжията бяха препасани през торса им и носеха защитни жилетки като другия екип за издирване, но тези мъже бяха по-възрастни – предполагах, че са около петдесетте.
– Вие ли сте тази, която викаше? – Попита водещият мъж, когато ме приближиха. – Какво правиш навън…
Погледът му се спря на моя инфернус и изненадата озари лицето му. Косата му, намокрена от дъжда, беше тъмна, но суха, подозирах, че ще е солено-сива като скоро подстриганата му брада. Четири сребърни кинжала бяха опасани на колана на кръста му.
Неговият съотборник, мъж с вълниста, дълга до раменете коса, изсвири впечатлено и се усмихна през луксозно гъстите си брада и мустаци.
– Е, ще бъда проклет. Изпълнител?
Престорих се, че етикетът „изпълнител“ не ме притеснява.
– Вие част от издирването ли сте? – Попита лидерът, а сивите му очи обходиха определено небоеспособното ми облекло. – Каква е вашата гилдия?
– Големия гримоар – промълвих аз. – Видяхте ли магьосника? Изстреля едно заклинание към мен и избяга по онази алея.
– Някой те е нападнал? – Изръмжа третият мъж. Голите му ръце бяха татуирани и покрити с дъжд, но той сякаш не се притесняваше от студа, докато подпираше дълъг, издълбан с руни жезъл на рамото си.
Водачът огледа празната улица.
– Къде е екипът ти?
– Натам. – Махнах през рамо.
Водачът направи бърз жест към съотборниците си. Те кимнаха и започнаха да тичат в посоката, в която бе избягал магьосникът.
– Ще те придружа обратно до твоя екип – каза ми останалият митичен. – Не е безопасно да си сама тук.
Прегърбих рамене, смутена. Знаех, че не е безопасно, но какво трябваше да направя? Да кажа на Таемин, че няма никаква представа как да води екип? Тръгнах надолу по улицата, а мъжът следваше темпото ми. Усещах погледа му, но не откъсвах поглед от земята.
– Признавам, че съм любопитен – отвърна той. – Не изглеждаш като обичайния тип изпълнител.
Гледайки изпоцапаните ми от калта обувки, не казах нищо. Какво можех да кажа? „Престани да създаваш стереотипи за строителните предприемачи“? Или може би: „Дребните, очилати книжни червеи също могат да бъдат жадни за власт, продаващи душа изпълнители“?
Той опита отново.
– От колко време си изпълнител?
Почти казах: „Двадесет и четири часа“, но после си спомних за фалшивите си документи.
– Шест месеца.
– Робин, свърши ли… – Изскочила от нишата си, Амалия забеляза новия ми другар и замръзна. – О! Ето те, Робин! Защо не ме изчака? Трябваше да се държим заедно.
Погледнах я.
– Бихте ли станали шампион на тази млада дама? – Попита мъжът.
– Е, да.
Водачът насочи цялото си внимание към Амалия. Безгрижната ѝ непокорност, която бях виждала да се разколебава само когато Зилас я беше заплашил да я убие, се сгромоляса под строгото неодобрение на този мъж. Виновният ѝ поглед се отдръпна.
С пляскащи крачки Таемин се изниза от една уличка, а Джордж се запъти след него.
– Какво става? Кой… о… – Таемин спря.
– Таемин – каза мъжът. – Неприятни обстоятелства, при които да се срещнем отново. Как си?
– Добре съм, благодаря ти, Дариус.
Дариус се усмихна. Примигнах, учудена как може да изглежда толкова топло приветлив и същевременно като пантера, която се готви да се нахвърли.
– Радвам се да чуя, че си добре. Преди това да се промени, мога ли да попитам защо не успяваш да спазваш основния протокол?
Таемин се размърда.
– Е…
– Нито един митичен не трябва да е сам в зоната на боя, а членовете на екипа трябва да остават в зоната на видимост помежду си през цялото време. Предполагам, че ти ръководиш този екип?
– Да, аз съм, но…
– Ти носиш отговорност за живота, който излагаш на опасност, и като офицер от гилдията на демоните би трябвало да разбираш голямата опасност, която съществува на тези улици – но това, което виждам, подсказва, че не го правиш.
Таемин се вцепени.
– Колко от смяната ти остава? – поиска мистериозният митик.
– Ние… това е последната ни мрежа.
– Тогава си освободен, Таемин. Моят екип ще покрие тази мрежа.
Очите на офицера пламнаха.
– Не можеш просто…
– Ескортирайте тези две млади жени обратно до вашата гилдия – продължи Дариус без пауза, а заповедният му тон накара офицера да замълчи. – Като оставим настрана всичко останало, очаквах ти и твоят ГМ да имате повече разум, отколкото да…
– Ние знаем какво правим! – Впусна се яростно Таемин. – Това момиче – той посочи към мен – и нейният демон ще бъдат тези, които ще премахнат необвързания демон. Бих заложил за това цялата си каса на гилдията.
– Това не е кой знае какъв залог. Вземи ги обратно, Таемин. Аз също ще говоря с вашия ГМ за това.
Таемин се засмя, а челюстта му беше толкова стегната, че мускул на бузата му потрепваше.
Дариус ми предложи топла усмивка.
– Приветствам смелостта ти, Робин, но ще има и други възможности да се докажеш срещу опасни противници.
За моя изненада открих, че отвръщам на усмивката му. Докато се връщаше по пътя, по който беше дошъл, Таемин изръмжа по посока на отдалечаващия се мъж.
– Кой беше този? – Попитах.
– Дариус Кинг – отвърна офицерът неохотно. – Гилд Майсторът на гилдията „Врана и чук“.
„Врана и чук“? По дяволите. Защо с Амалия не се бяхме присъединили към гилдията на Дариус, вместо към „Големия гримоар“? Той знаеше какво прави.
– „Врана и чук“ е шега. – Таемин свали шапката си и я изстиска. – Лекция за спазване на протокола от него? Гилдията му е известна с нарушаването на правилата и заобикалянето на разпоредбите.
– Да, но все пак – отбеляза Джордж, – те взимат голям дял от наградите тук.
Таемин се ухили.
– Хайде да се върнем в колата.
Докато следвах останалите, мислите ми се въртяха, повтаряйки лекцията на Дариус. Животът, който разкриваш. Силната опасност, която съществува по тези улици. Колко митици бяха тук, рискувайки живота си, за да преследват избягалия демон? Колко хора, като Дариус и другарите му, като онзи друг екип, който бях наблюдавала, се бяха изложили на ужасна опасност?
Зилас можеше да покоси стая с изпълнители за по-малко от минута. Какви щети можеше да нанесе крилатият демон на митиците по улиците? Или на хората, които се изпречат на пътя му? Въпреки че Таемин не знаеше какво казва, аз бях тази, която трябваше да спре избягалия звяр. Или по-скоро Зилас беше този, който трябваше да спре.
Аз не бях професионалист, но Зилас беше смъртоносен – и за разлика от демоните, с които е сключен договор, той можеше да използва неудържимата си магия. Той имаше силата да победи крилатия демон. Ако го спреше, никой друг нямаше да пострада. Никой нямаше да умре.
Това беше моя отговорност. Трябваше да го поправя.
Върнахме се в колата на Таемин. Докато всички останали се качваха, аз се наведох до отворената врата на Амалия.
– Ще отида… по друг начин.
Таемин се завъртя на седалката си.
– Какво?
– Трябва да се прибера вкъщи – излъгах бързо. – Това е в другата посока. Ще хвана автобус.
– Не можеш просто…
– Ще се върна навреме за следващата си смяна. – Погледнах към Амалия. – Ще те настигна по-късно.
Тя ме погледна.
– Е… разбира се.
Затворих вратата ѝ. Ръцете ми трепереха, но не им обърнах внимание. Докато паникьосаният глас в главата ми ми крещеше да се върна, тръгнах по най-близкия тротоар, като се преструвах, че знам къде отивам. Двигателят на колата се размърда, а после утихна, докато се отдалечаваше. Продължих да вървя.
Бях сама.
Страхът в корема ми се засили, но аз вдигнах брадичка. Ако със Зилас намерим и победим избягалия демон, всички ще бъдат в безопасност. Трябваше да го направя, дори и да ме ужасяваше.
Навлязох в една алея и извадих телефона от джоба си. Когато отворих приложението на МПД, инфернусът се разгорещи. Светлината проблесна и Зилас се появи до мен.
– Пайлас? Какво правиш?
Изтеглих картата, на която бяха отбелязани всички забелязани досега демони.
– Отиваме да намерим избягалия демон.
Веждите му се свлякоха надолу.
– Защо?
– Защото ние сме причината той да е на свобода. Защо ти и Амалия не можете да разберете това? Аз те освободих от кръга, а ти освободи другия демон. Хората са наранени и това е по наша вина.
Той разгледа лицето ми, размишлявайки върху мен, сякаш бях някакъв пъзел.
– И така?
– Точно така. Разбира се, че не го разбираш. Ти си демон. – Пренасочих вниманието си към приложението. – Последното наблюдение е било на осем пресечки оттук. Ние сме твърде далеч на запад.
Гастаун, оживен туристически район, се намираше само на няколко пресечки по-на запад. И, видях, че гилдията „Врана и чук“ е почти толкова близо – четири пресечки на североизток. Предстоеше ми дълъг преход, за да стигна до правилния район, а и скоро щеше да се стъмни. Може би не трябваше да го правя…
Не. Това беше моя отговорност. Пъхнах телефона в джоба си и тръгнах по алеята.
Зилас вдигна поглед от автомата за вестници, който разглеждаше, след което тръгна след мен.
– Къде отиваш?
– Да намеря демона.
– Просто така? – Подигравателно забавление се присъедини към вихрения му акцент. – Върви, върви. На, демон! Толкова е лесно.
Осъзнах, че отново стискам челюстта си. Колкото повече време прекарвах около него, толкова по-високи щяха да бъдат сметките ми за зъболекарски услуги.
– Тогава ми помогни. Сигурна съм, че имаш по-добра идея как да го намерим.
– Защо да искам да го намеря?
– Защо изобщо го освободи?
– Защото е стар. Той знае повече… и също иска да се върне у дома.
Спрях и се обърнах, за да изуча демона.
– Освободи го, за да видиш дали знае начин да се върне във вашия свят.
Зилас издаде раздразнен звук.
– Но той не знае, иначе нямаше да си играе с хх’айнун. Трябваше да го оставя в кръга му.
– Игри? Какви игри?
– Игрите на преследването. Обича да ловува слаби неща по земята.
– Познаваш ли този демон? – Попитах недоверчиво.
– Името му е Тахеш. Той е Динен… – Носът му се набръчка. – Не познавам думата ти. Той е… крал?
– Крал? – Задъхах се. – Той е демоничен крал?
Зилас скочи на едно сметище, приседна на ръба му и се загледа в непостоянния дъжд.
– Той е Динен от Първия дом. Всички от моя род знаят името му.
Един спомен се раздвижи – имейлът на чичо Джак до партньора му Клод. Мисля, че това е дванадесети дом??
– Колко са кралете на демоните? – Попитах.
Зилас гледаше небето, а ноздрите му се разширяваха, когато усещаше полъха на вятъра.
– Дванадесет.
По един крал за всеки дом. Потрих ръце по лицето си, размазвайки дъждовни капки по кожата си.
– Чичо Джак призовал демоничен крал. Това е лудост. И ти го освободи!
– Какво е толкова впечатляващо, Пайлас? Той е живял най-дълго, затова е станал Динен.
– Но… крал! Това означава ли, че той командва други демони?
– Той управлява своя Дом. – Погледът на Зилас проследи покривите. – Това не е нещо велико.
Подсмръкнах.
– Сега просто звучиш ревниво. Иска ти се и ти да си демоничен крал.
– Их? – Той ме погледна правилно, а устата му изтъня. – Аз съм.
– Какво си?
– Динен.
Изражението ми замръзна.
– К… какво? Ти си крал на демоните?
Намръщената му физиономия се задълбочи при невярващия ми тон и опашката му се размърда, удряйки се с трясък в страната на контейнера за боклук.
– Разбира се, Пайлас. Знаеш ли нещо?
Взирах се в него, а сърцето ми туптеше в странен ритъм.
– Ти си крал на Дванадесетия дом…
Той погледна към небето, после скочи от контейнера за боклук.
– Да намериш Тахеш е глупаво, Пайлас. Напусни сега. Върни се при другите хх’айнуни.
– Какво? Не, трябва да го спрем. Току-що обясних…
Зилас пристъпи по-близо, тъмната му коса се заплете през очите и от нея капеше дъждовна вода.
– Върни се при hh’ainun.
– Не, аз…
Той натисна стомаха ми, принуждавайки ме да се върна крачка назад.
– Върви сега.
– Престани! Няма да си тръгна, докато Тахеш не бъде спрян.
Зилас ме бутна отново – леко, но беше толкова силен, че се спънах.
– Престани! – Извиках и се отдръпнах от него. Как да го накарам да разбере отговорността ни да спрем този демон? Можеше ли да го разбере или това беше отвъд моралното му разбиране?
Очите му блестяха заплашително, докато ме насочваше към входа на алеята, а зъбите му блестяха, наполовина оголени. Договорното му обещание да ме защити изведнъж ми се стори твърде крехко.
– По-бързо, Пайлас – изръмжа той и ме избута с по-голяма сила. Хванах се за една стена, за да пазя равновесие, и едва не пропуснах стрелкащия се поглед, който той отправи към покривите.
И осъзнах, че не агресията подхранваше напрежението му. Беше приглушена спешност. Зилас отчаяно се опитваше да ме измъкне оттук, без да разкрива причината – но аз можех да се досетя защо.

Назад към част 20                                                           Напред към част 22

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!